משרד עו"ד רנרט-סלומון
ביטוח ותאונות ילדים
עו"ד נעמי אסיא
סימני מסחר | מדגמים
משרד עו"ד דוניץ ושות'
נישואים אזרחיים | התרת נישואין
עו"ד ג'ני חבשי
תביעה אזרחית
עו"ד אסף אלקוני
רכישת/מכירת דירה
עו"ד סמי בלטר
ארנונה
עו"ד אורי בר-משה
סמים
עו"ד ומגשרת רוית גונן
זכויות הגבר
עו"ד אמיר לנטון
אלימות במשפחה
עו"ד ומגשרת מיכל זלינגר
הסכם גירושין
עו"ד גיא הרשקוביץ
הקמת חברה ושותפות
עו"ד שי שקד
נפגעי עבירה

התשלום בכניסה למעלית: איך מחשבים תשלום בדיעבד עבור התקנת מעלית בבית משותף?

כיצד נחשב את שיעור ההשתתפות של בעל דירה בעלויות התקנת מעלית בבית משותף, כאשר זה לא השתתף בתשלום במועד ההתקנה, וכעת מבקש לשלם את חלקו בדיעבד?

עו"ד תומר ברבי, 02/08/2018
 

במסגרת תיקון 19 לחוק המקרקעין משנת 1996, התווסף לחוק סעיף 59ו' שכותרתו "התקנת מעלית".


בכך החיל המחוקק לראשונה הסדר דיספוזיטיבי (כזה שניתן להתנות עליו בהסכמת בעלי הדירות), המאפשר התקנת מעלית בבית משותף, בכפוף לתנאים כמפורט בסעיף זה, וזאת גם ללא הסכמה גורפת של בעלי הדירות.


האם מי שלא שילם עבור המעלית בעת התקנתה יוכל להשתמש בה לאחר מכן?


למרות הדעות החלוקות, הפסיקה המאוחרת (אם כי לא הלכה מחייבת של בית המשפט העליון), הדגישה בעקביות שבעל דירה אשר סירב להתקנת המעלית (בין אם הוא בעצמו, ובין אם בעלי דירה קודמים לו) ולא השתתף בעלויות התקנתה, לא יוכל להשתמש בה עד לתשלום של חלקו בעליות ההתקנה, וזאת בתנאי שקיימת הסכמה לעניין זה, שכן אחרת אין בהכרח להסיק היעדר זכות שימוש (ע"א 6321/05 מור דוד ואח' נגד חיים גאני).


מה שיעור ההשתתפות של אדם המבקש לשלם בדיעבד עבור התקנת המעלית?


במקרה שכזה עולה השאלה כיצד נקבע את שיעור ההשתתפות של בעל הדירה בעלויות התקנת המעלית?


האם יהיה זה שיעור השתתפות בהוצאות הדרושות להחזקה וניהול של רכוש המשותף כמפורט בסעיף 58 לחוק, קרי היחס בין שטח רצפתו אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף (אלא אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחרת) (להלן: "שיעור ההשתתפות סעיף 58 לחוק")?


או שמא שיעור השתתפות כמפורט בסעיף 59ו(ב)(4) לחוק (לעניין חלוקת עלויות התקנת המעלית), הקובע כי התשלומים שבהם יישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים (להלן: "שיעור השתתפות סעיף 59ו(ב)(4) לחוק")?


דוגמא לקביעת שיעור השתתפות לפי סעיף 58 לחוק (בניכוי בעלי דירות הקרקע)


במסגרת תיק 92/11 יצחק גינאה נגד חיים ודבורה קורפו (להלן: "פסד גינאה"), אשר התנהל בפני כב' המפקח על המקרקעין בירושלים פסק דין מיום 16.02.12), נידונה דרישת התובע לאפשר לו לעשות שימוש במעלית הקיימת בבית המשותף תוך הקמת תחנת עצירה בקומת דירתו, בכפוף לתשלום הוצאות האחזקה השוטפת בלבד.


לעניין שאלת שיעור השתתפות, ערך כב' המפקח השוואה בין שיעורי ההשתתפות בסעיף 58 וסעיף 59ו(ב)(4) לחוק.


לגרסתו, שיעור ההשתתפות שנקבע בסעיף 59ו(ב)(4) לחוק נוגע לתחזוקה השוטפת של המעלית, בעוד שסעיף 58 קובע שיעור השתתפות, ככלל, ביחס להוצאות אחזקת הרכוש המשותף, כפי היחס בין שטח רצפתו לשטח רצפת הדירות כולן, זולת אם נקבע אחרת.


לפיכך, קבע כב' המפקח כי: "בעל דירה שהתנגד להקמת המעלית, המבקש לאחר זמן מה להשתמש בה, יהא חייב לשלם אך ורק בהתאם למפתח הקבוע בסעיף 58 הנ"ל, קרי על פי חלקו היחסי שנקבע בסעיף... בחישוב בחלק היחסי אין להביא בחשבון את הדירות המצויות בקומת הקרקע, שכן דירות אלו אינן רלוונטיות לעניין זה".


כפי שהסביר כב' המפקח: "ער אני לכך שעמדה זו, שלפיה על בעל דירה לשלם רק לפי חלקו היחסי, לא נקייה מקשיים, בין היתר מאחר שגם היא עלולה ליצור אי שוויון, בין מי שהיה שותף להחלטה על ההקמה לבין מי שהחליט על כך מאוחר יותר, ונוכח השוני מההסדר שנקבע בסעיף 59ו(ב)(4), המתייחס לחלוקת ההוצאות בין מי שהחליט על ההקמה. עם זאת, סבורני, כי מתווה זה עולה בקנה אחד עם נקודת האיזון העדינה שבמסגרת תיקון מס' 19 לחוק, אף הולם את כוונת המחוקק".


המפקח אף הדגיש כי האמור לעיל הינן במקום בו אין הסכמה אחרת של הצדדים המעורבים.


דוגמא לקביעת שיעור השתתפות בהתאם להסכמת הצדדים מלכתחילה


במסגרת התיק 551/15 אילן וינוגרד ואח' נגד דן כרמל ואח' (להלן: "פס"ד וינוגרד"), שהתנהל בפני המפקח על רישום המקרקעין בתל אביב (פסק דין מיום 10.11.15) נידונה השאלה מהו שיעור התשלום שעל התובע לשלם לנתבעים בגין התקנת המעלית בבניין בתל אביב.


עסקינן בתובע אשר הפך לבעל דירה לאחר שמעלית הותקנה בבניין, ובעליה הקודמים של הדירה לא השתתפו בעלויות ההתקנה.


הנתבעים טוענים כי המעלית נבנתה על פי הסכם מיום 04.08.09, כאשר הסיכום היה מלכתחילה שדיירי הקומה הראשונה יישאו ב 15% מהעלויות, דיירי קומה שנייה יישאו ב 35% מהעלויות ודיירי הקומה השלישית יישאו ב 50% מהעלויות.


ביחס לשיעור חלק התובע, אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לכך שבעלי הדירות בקומה הראשונה יישאו בעלות של 15% משיעור ההוצאה הכולל (לרבות דירת התובע בקומה ראשונה), ובהתאם נקבע שהוא צריך לשאת בשיעור של 7.5% מההוצאה הכוללת, והמחלוקת הייתה האם הוא צריך לשאת בחלקו היחסי במימון חלקם של מי שלא השתתפו בביצוע הפרויקט (שכן הדיירים שהתקינו את המעלית עשו כן).


לפיכך, שיעור ההשתתפות נקבע על בסיס הסכמת הצדדים מלכתחילה בעת התקנת המעלית או לפי הראיות להסכמת הצדדים (או אומד דעתם), ומאחר ולא הייתה מחלוקת בין הצדדים לעניין ההסכמה מלכתחילה (לפחות ביחס לעלות של 7.5%).


מעבר לכך, המפקח קבע כי לשיעור ההשתתפות הנומינלי של התובעת יתווספו הפרשי הצמדה החל מיום החוזה ועד למועד התשלום בפועל (וללא ריבית, בדומה להכרעת כב' המפקח בפס"ד גינאה).


מה ניתן ללמוד מפסקי הדין שצוינו לעיל?


מסתמן כי אין התייחסות ספציפית בחוק למקרה של תשלום בדיעבד של בעל דירה, אלא אם נפרש את התשלומים דנן גם כן כהוצאות התקנת המעלית, ונחיל את היחס הקבוע בסעיף 59ו(ב)(4) לחוק, דבר אשר אינו מצוין בשני פסקי הדין שציינו לעיל, המתייחסים לחישוב שיעור ההשתתפות.


בהתאם לפס"ד גינאה, מסתמן כי המפתח לקביעת החלוקה מצוי בגדרי סעיף 58 לחוק, ויש להשתמש ביחס הקבוע בו, אך מבלי לכלול את דירות הקרקע (כלומר תוך התייחסות לעקרון הקבוע בסעיף 59ו).


בהתאם לפס"ד וינוגרד, במקרה שישנה הסכמה בין בעלי הדירות בקשר ליחס של שיעורי ההשתתפות, הרי שמסתמן כי ההסכמה הזו עשויה להיות זו אשר על פיה ייקבע שיעור ההשתתפות בדיעבד.


לסיכום, אין הלכה מחייבת בעניין זה, ומעניין יהיה לעקוב אחרי פסיקה נוספת בעניין זה, ככל ותהיה.

 

**האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום**
 


הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים מקרקעין נדלן

10 כללים חשובים בעת רכישת דירה

איתי ויסמן ושות` - משרד עו"ד, 21/08/2019

רכישת דירה - הטיפים שלנו

מס רכישה 2019: מה קובעות תקנות מיסוי מקרקעין?

שמעון האן, משרד עו"ד , 08/08/2019

כל מה שצריך לדעת על שיעורי מס רכישה בשנת 2019

מכירת דירה בוטלה לפני חתימת חוזה מכר, המוכרים ישלמו פיצויים

LawGuide, 07/08/2019

לאחר משא ומתן של כמה חודשים בעסקה למכירת דירת מגורים ברמת גן, נערך לבסוף הסכם המכר הסופי בין המוכרים והרוכש. כאשר הקונה הבין כי המוכרים אינם מתכוונים בסופו של דבר למכור את הדירה, הוא תבע אותם בגין הפרה יסודית של ההסכם, אף על פי שטרם נחתם

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

ד"ר איריס טרומן , משרד עו"ד
053-8007701
דיני משפחה, מקרקעין נדל"ן
משרד עורכי דין אמיר סטרול & שי חלפון
053-9386720
נזקי גוף תאונות, הוצאה לפועל
עו"ד עפרה גביש
053-9386036
משפט אזרחי , משפט מסחרי ועסקים
דוניץ ושות משרד עורכי דין
053-7101876
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים
עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריון
053-9428386
דיני משפחה, דיני עבודה
עו"ד דותן לינדנברג
053-9428574
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית

הודעות אחרונות מהפורום

אי מילוי חובה על ידי עורך דין

דניאל דדון | לפני 6 שעות, 31 דקות | רשלנות מקצועית

חוב לחברת הכבלים HOT

יפה | לפני 6 שעות, 58 דקות | הסדר חוב | מחיקת חובות

טיפול שורש והתקנת כתר לא נכונים

רונן | לפני 7 שעות, 22 דקות | רשלנות רפואית שיניים

סחיטה ברשת ואיום על פרטיות

ימית | לפני 7 שעות, 24 דקות | עבירות מחשב סייבר

אי הגעת כבודה עקב עודף משקל במטוס

ר.ד | לפני 7 שעות, 24 דקות | תביעות תעופה ועיכוב בטיסות

אי החלפת פיה בבדיקת ינשוף

עקיבא | לפני 7 שעות, 26 דקות | נהיגה בשכרות

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

אכיפת משמעת במקום העבודה איך להתנהג בחקירה משטרתית?

פייסבוק

עו"ד רועי לוינגר

בוגר הפקולטה למשפטים באוני` חיפה, עוסק בדיני משפחה/ירושה, ניסיון רב בתחום

053-6130159

עו"ד עמית כהן

מייצג נאשמים בעבירות תעבורה בכל בתי המשפט בארץ

053-9428869

עו"ד יעל בועז

המשרד עוסק בתמ"א 38 ופינוי בינוי, עסקאות מכר, חוזים והסכמים, ירושות וצוואות

053-9386035

שוובר - קלביר משרד עו"ד

המשרד עוסק בדיני משפחה וירושה, ייפוי כוח מתמשך, דיני עבודה ולשון הרע.

053-9386787

עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריון

דיני עבודה - עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי וכנוטריון צוואות והסכמים

053-9428386

אריק שלו ושות`, עורכי דין

דיני עבודה, ייצוג עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי ונזקי גוף.

053-9377919

עו"ד יונתן רבינוביץ

בעל ניסיון וידע מקצועי נרחב בתחומים: דיני תעבורה, משפט פלילי וצבאי פלילי

053-6112798

דינה וולפרט משרד עורכי דין

התמחות בייצוג מול משרד הפנים- הגירה, אזרחות, בן זוג זר, איחוד משפחות

053-7101865

מעודה יוסף - עו"ד ומגשר

דיני נזיקין, דיני משפחה, עבודה ומקרקעין

053-9428951

דמרי - בן שחר משרד עו"ד

משרדנו מתמחה בתחומי דיני העבודה פשיטות רגל- הוצאה לפועל ודיני משפחה.

053-7298477

עו"ד אלעד שאול

תובע פלילי בעברו, בעל משרד עו"ד פלילי מדורג מוביל bdi (פלילי צווארון לבן)

053-9386765

עו"ד ארנסט גדייב

המשרד עוסק בתחום דיני העבודה, המקרקעין, הוצאה לפועל ומשפט אזרחי-מסחרי

053-9428890