משרד עורכי דין בר-זהר דגני
הסכם ממון
עו"ד זאב גולדוין
ייפוי כוח מתמשך
עו"ד אמיר לנטון
אלימות במשפחה
עו"ד דבבורה אביטבול
צרפת | דרכון צרפתי
עו"ד ג'ני חבשי
בית משפט לתעבורה
עו"ד טליה נעמת
אזרחות איטלקית
עו"ד ויוי חביבה ארגמן
רשלנות עיניים
עו"ד אורי דלאל
רשלנות בניתוח
קובי צרפתי ורון צרפתי - עו"ד ורו"ח
ביטקוין
עו"ד עודד פרץ
סכסוכי שכנים
עו"ד נעם קונפינו
נהיגה ללא רישיון או ביטוח

התשלום בכניסה למעלית: איך מחשבים תשלום בדיעבד עבור התקנת מעלית בבית משותף?

כיצד נחשב את שיעור ההשתתפות של בעל דירה בעלויות התקנת מעלית בבית משותף, כאשר זה לא השתתף בתשלום במועד ההתקנה, וכעת מבקש לשלם את חלקו בדיעבד?

עו"ד תומר ברבי, 02/08/2018
 

במסגרת תיקון 19 לחוק המקרקעין משנת 1996, התווסף לחוק סעיף 59ו' שכותרתו "התקנת מעלית".


בכך החיל המחוקק לראשונה הסדר דיספוזיטיבי (כזה שניתן להתנות עליו בהסכמת בעלי הדירות), המאפשר התקנת מעלית בבית משותף, בכפוף לתנאים כמפורט בסעיף זה, וזאת גם ללא הסכמה גורפת של בעלי הדירות.


האם מי שלא שילם עבור המעלית בעת התקנתה יוכל להשתמש בה לאחר מכן?


למרות הדעות החלוקות, הפסיקה המאוחרת (אם כי לא הלכה מחייבת של בית המשפט העליון), הדגישה בעקביות שבעל דירה אשר סירב להתקנת המעלית (בין אם הוא בעצמו, ובין אם בעלי דירה קודמים לו) ולא השתתף בעלויות התקנתה, לא יוכל להשתמש בה עד לתשלום של חלקו בעליות ההתקנה, וזאת בתנאי שקיימת הסכמה לעניין זה, שכן אחרת אין בהכרח להסיק היעדר זכות שימוש (ע"א 6321/05 מור דוד ואח' נגד חיים גאני).


מה שיעור ההשתתפות של אדם המבקש לשלם בדיעבד עבור התקנת המעלית?


במקרה שכזה עולה השאלה כיצד נקבע את שיעור ההשתתפות של בעל הדירה בעלויות התקנת המעלית?


האם יהיה זה שיעור השתתפות בהוצאות הדרושות להחזקה וניהול של רכוש המשותף כמפורט בסעיף 58 לחוק, קרי היחס בין שטח רצפתו אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף (אלא אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחרת) (להלן: "שיעור ההשתתפות סעיף 58 לחוק")?


או שמא שיעור השתתפות כמפורט בסעיף 59ו(ב)(4) לחוק (לעניין חלוקת עלויות התקנת המעלית), הקובע כי התשלומים שבהם יישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים (להלן: "שיעור השתתפות סעיף 59ו(ב)(4) לחוק")?


דוגמא לקביעת שיעור השתתפות לפי סעיף 58 לחוק (בניכוי בעלי דירות הקרקע)


במסגרת תיק 92/11 יצחק גינאה נגד חיים ודבורה קורפו (להלן: "פסד גינאה"), אשר התנהל בפני כב' המפקח על המקרקעין בירושלים פסק דין מיום 16.02.12), נידונה דרישת התובע לאפשר לו לעשות שימוש במעלית הקיימת בבית המשותף תוך הקמת תחנת עצירה בקומת דירתו, בכפוף לתשלום הוצאות האחזקה השוטפת בלבד.


לעניין שאלת שיעור השתתפות, ערך כב' המפקח השוואה בין שיעורי ההשתתפות בסעיף 58 וסעיף 59ו(ב)(4) לחוק.


לגרסתו, שיעור ההשתתפות שנקבע בסעיף 59ו(ב)(4) לחוק נוגע לתחזוקה השוטפת של המעלית, בעוד שסעיף 58 קובע שיעור השתתפות, ככלל, ביחס להוצאות אחזקת הרכוש המשותף, כפי היחס בין שטח רצפתו לשטח רצפת הדירות כולן, זולת אם נקבע אחרת.


לפיכך, קבע כב' המפקח כי: "בעל דירה שהתנגד להקמת המעלית, המבקש לאחר זמן מה להשתמש בה, יהא חייב לשלם אך ורק בהתאם למפתח הקבוע בסעיף 58 הנ"ל, קרי על פי חלקו היחסי שנקבע בסעיף... בחישוב בחלק היחסי אין להביא בחשבון את הדירות המצויות בקומת הקרקע, שכן דירות אלו אינן רלוונטיות לעניין זה".


כפי שהסביר כב' המפקח: "ער אני לכך שעמדה זו, שלפיה על בעל דירה לשלם רק לפי חלקו היחסי, לא נקייה מקשיים, בין היתר מאחר שגם היא עלולה ליצור אי שוויון, בין מי שהיה שותף להחלטה על ההקמה לבין מי שהחליט על כך מאוחר יותר, ונוכח השוני מההסדר שנקבע בסעיף 59ו(ב)(4), המתייחס לחלוקת ההוצאות בין מי שהחליט על ההקמה. עם זאת, סבורני, כי מתווה זה עולה בקנה אחד עם נקודת האיזון העדינה שבמסגרת תיקון מס' 19 לחוק, אף הולם את כוונת המחוקק".


המפקח אף הדגיש כי האמור לעיל הינן במקום בו אין הסכמה אחרת של הצדדים המעורבים.


דוגמא לקביעת שיעור השתתפות בהתאם להסכמת הצדדים מלכתחילה


במסגרת התיק 551/15 אילן וינוגרד ואח' נגד דן כרמל ואח' (להלן: "פס"ד וינוגרד"), שהתנהל בפני המפקח על רישום המקרקעין בתל אביב (פסק דין מיום 10.11.15) נידונה השאלה מהו שיעור התשלום שעל התובע לשלם לנתבעים בגין התקנת המעלית בבניין בתל אביב.


עסקינן בתובע אשר הפך לבעל דירה לאחר שמעלית הותקנה בבניין, ובעליה הקודמים של הדירה לא השתתפו בעלויות ההתקנה.


הנתבעים טוענים כי המעלית נבנתה על פי הסכם מיום 04.08.09, כאשר הסיכום היה מלכתחילה שדיירי הקומה הראשונה יישאו ב 15% מהעלויות, דיירי קומה שנייה יישאו ב 35% מהעלויות ודיירי הקומה השלישית יישאו ב 50% מהעלויות.


ביחס לשיעור חלק התובע, אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לכך שבעלי הדירות בקומה הראשונה יישאו בעלות של 15% משיעור ההוצאה הכולל (לרבות דירת התובע בקומה ראשונה), ובהתאם נקבע שהוא צריך לשאת בשיעור של 7.5% מההוצאה הכוללת, והמחלוקת הייתה האם הוא צריך לשאת בחלקו היחסי במימון חלקם של מי שלא השתתפו בביצוע הפרויקט (שכן הדיירים שהתקינו את המעלית עשו כן).


לפיכך, שיעור ההשתתפות נקבע על בסיס הסכמת הצדדים מלכתחילה בעת התקנת המעלית או לפי הראיות להסכמת הצדדים (או אומד דעתם), ומאחר ולא הייתה מחלוקת בין הצדדים לעניין ההסכמה מלכתחילה (לפחות ביחס לעלות של 7.5%).


מעבר לכך, המפקח קבע כי לשיעור ההשתתפות הנומינלי של התובעת יתווספו הפרשי הצמדה החל מיום החוזה ועד למועד התשלום בפועל (וללא ריבית, בדומה להכרעת כב' המפקח בפס"ד גינאה).


מה ניתן ללמוד מפסקי הדין שצוינו לעיל?


מסתמן כי אין התייחסות ספציפית בחוק למקרה של תשלום בדיעבד של בעל דירה, אלא אם נפרש את התשלומים דנן גם כן כהוצאות התקנת המעלית, ונחיל את היחס הקבוע בסעיף 59ו(ב)(4) לחוק, דבר אשר אינו מצוין בשני פסקי הדין שציינו לעיל, המתייחסים לחישוב שיעור ההשתתפות.


בהתאם לפס"ד גינאה, מסתמן כי המפתח לקביעת החלוקה מצוי בגדרי סעיף 58 לחוק, ויש להשתמש ביחס הקבוע בו, אך מבלי לכלול את דירות הקרקע (כלומר תוך התייחסות לעקרון הקבוע בסעיף 59ו).


בהתאם לפס"ד וינוגרד, במקרה שישנה הסכמה בין בעלי הדירות בקשר ליחס של שיעורי ההשתתפות, הרי שמסתמן כי ההסכמה הזו עשויה להיות זו אשר על פיה ייקבע שיעור ההשתתפות בדיעבד.


לסיכום, אין הלכה מחייבת בעניין זה, ומעניין יהיה לעקוב אחרי פסיקה נוספת בעניין זה, ככל ותהיה.

 

**האמור לעיל אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום**
 


הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים מקרקעין נדלן

הצהרת כוונות לרכישת דירה, האם מדובר בזיכרון דברים מחייב?

LawGuide, 07/10/2019

אישה מבוגרת חתמה על זיכרון דברים לקניית דירה ברחוב שבו גרה, ובאותו היום נסעה לחו"ל לביקור קרובים. כעבור חודש הודיעה למוכרים כי התחרטה ואינה מעוניינת ברכישת דירתם, והם בתגובה הגישו נגדה תביעה לפיצויים על הפרת החוזה, זכו בתביעתם ויקבלו סכום של 205 אלף שקלים

חריגות בנייה בבית משותף: האם דייר ייאלץ להרוס את המרפסת שבנה?

LawGuide, 25/09/2019

בני זוג שמתגוררים בבית משותף התירו לדייר אשר גר מעליהם להשתמש בתשתית של דירתם כדי להוסיף מרפסת לדירתו. ואולם, השכן הוסיף גם קורות בטון ועמוד שגרמו להקטנת שטח המרפסת שלהם. על כן בני הזוג פנו לבית המשפט בדרישה לחייב את הדייר להרוס את המרפסת שבנה בניגוד להיתר

אחריות עורך דין בפרויקט תמ"א 38 ופינוי בינוי

משרד עורכי דין עזורי - רובין, 25/09/2019

מהי אחריות עורכי הדין של בעלי הדירות ומהי אחריות הנציגות?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

רות רפאלי, משרד עו"ד
דיני עבודה
טייבי נתנאל עו"ד ושות`
053-9428367
מקרקעין נדל"ן, דיני משפחה
דוניץ ושות משרד עורכי דין
053-7101876
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים
אייל בן ישי משרד עורכי דין
053-9377900
רשלנות רפואית, נזקי גוף תאונות
גיא הרשקוביץ, עו"ד מגשר ובורר
053-9428571
משפט מסחרי ועסקים, מקרקעין נדל"ן
דניאל קליין, משרד עורכי דין
053-9370267
דיני עבודה

הודעות אחרונות מהפורום

שינוי שנת לידה מול משרד הפנים

יוסי | לפני 15 שעות, 38 דקות | מנהלי, רשויות ובג"צ

דוח על אי ציות תמרור 815

דנה רגימוב | לפני 15 שעות, 43 דקות | בית משפט לתעבורה

ניכוי מהשכר על טעות בעבודה

רועי גיל | לפני 16 שעות, 30 דקות | זכויות עובדים

יפוי כח מתמשך - ללא מיופה כח

גלעד | לפני 17 שעות, 5 דקות | ייפוי כוח מתמשך

שכן התקין פרגולה ללא מרזב

בתאל בן שבת | לפני 17 שעות, 10 דקות | ליקויי בניה

בקשה לביטול גזר דין למרות היעדר מהדיון

שלמה | לפני 17 שעות, 30 דקות | בית משפט לתעבורה

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

מיסוי מקרקעין - תשלום מיסים בעת קניית דירה יפעת כהן עורכת דין פלילית בקרית מוצקין

פייסבוק

עו"ד שמעון צור

ניסיון רב בתחום המשפחה, משפט מסחרי עם דגש על ליווי חברות ופלילי

053-7105257

עו"ד הלן דופרמן

המשרד עוסק בליטיגציה, מקרקעין, חובות, ירושות צוואות וגישור

053-7341970

עו"ד נדב גרינולד

המשרד עוסק במשפט פלילי, בתעבורה וייצוג אסירים - זמין עבורכם 24/7

053-6130161

אליעד שרגא ושות` - משרד עו"ד

מהמשרדים המשפיעים לפי DUN`S 100, מחלקות: מקרקעין, מסחרי, מנהלי ועוד.

053-6130820

עו"ד אוריאל זעירא

ניסיון בפשיטות רגל, הסדרי חובות, הוצאה לפועל, פירוק חברות, ייצוג חייבים ונושים

053-9428363

עו"ד פלילי – גיל באיער

תובע משטרתי לשעבר, ייעוץ ראשוני חינם 24 שעות

053-9428974

מירי נחשונוב משרד עו"ד ומגשרת

עו"ד משרד הפנים ובית הדין לעררים, הסדרת מעמד בישראל לבני זוג

053-8007664

עו"ד רוני יאיר

ר"צ חקירות לשעבר במשטרת, משרדו פועל בתחום הפלילי וצווארון לבן.

053-9428370

אריק שלו ושות`, עורכי דין

דיני עבודה, ייצוג עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי ונזקי גוף.

053-9377919

ד"ר דוד שרים, עורך דין ורופא

מעל 23 שנות ותק וניסיון משפטי ורפואי בתחום הרשלנות הרפואית.

053-9428497

שי סבג, משרד עורכי דין

עוסקים בנזקי גוף, תאונות דרכים, תביעות ביטוח, תאונות עבודה וסיעוד בכל הארץ.

053-9428828

דינה וולפרט משרד עורכי דין

התמחות בייצוג מול משרד הפנים- הגירה, אזרחות, בן זוג זר, איחוד משפחות

053-7101865