עו"ד רפי רפאלי
איחוד תיקים
משרד עורכי דין רנרט סלומון
אובדן כושר עבודה
עו"ד אמיר לנטון
אלימות במשפחה
עו"ד ומגשר שמואל גייער
ליקויי בניה
משרד עורכי דין בר-זהר דגני
עריכת צוואה | רישום צוואה
עו"ד גיא הרשקוביץ
הקמת חברה ושותפות
עו"ד רונן בנדל
עבירות מחשב סייבר
עו"ד נירה בן דוד
אבהות | גניבת זרע
יעל קוזמנקו & מיכל כחלון עורכות דין
נגישות לנכים
ליאת מנשקו עורכת דין מגשרת ונוטריון
כינוס נכסים
משרד עו"ד פינקו - ברקן
אזרחות רומנית | רומניה
עו"ד מוטי גולדשטיין
פירוק חברות | הקפאת הליכים
עו"ד דרורית מלינרסקי
יחסי שוכר משכיר

סמכות שלטונות המס לכפות דיבידנד או שכר בחברה

חברות יכולות להתנגד לקביעת דיבידנד או שכר כפויים על ידי רשות המסים, אם הם חורגים מהוראות חוק החברות ודיני חדלות פירעון

עורך דין ורואה חשבון יוסף מ. כהן, 01/02/2015
 

חברות מעטים נדרשות לעתים על ידי שלטונות המס לחלק דיבידנד לבעלי מניותיהן, המכונה דיבידנד כפוי, מסיבות שונות. אחת הסיבות הנפוצות היא קיום חוב של בעל המניות לחברה. בנסיבות שבהן בעל המניות הוא גם עובד בחברה, רשאי פקיד השומה לדרוש את גילום החוב כשכר, המכונה שכר כפוי. כפייה שכזו יוצרת חבות מס בחברה או אצל היחיד, לפי העניין.


קיימת פסיקה רבה התומכת עקרונית בעמדה זו של שלטונות המס בנסיבות הרלוונטיות, המצדיקות זאת מהיבט דיני המס והרציונל שלהם. עם זאת, מן הראוי לתת את הדעת למקרים שבהם דרישה זו של רשויות המס עומדת בניגוד להוראות דינים אחרים, כגון חוק החברות או דיני חדלות פירעון, כפי שיובהר בהמשך. במקרים אלו ראוי לבחון את השאלה האם על דיני המס ודרישת רשויות המס לדיבידנד או לשכר כפוי לסגת מפני הדינים האחרים, או לא.


מטבע הדברים, בדרך כלל ייטו רשויות המס לראות את הסוגיה בהיבט הצר של דיני המס והרציונל שלהם בלבד, ולהתעלם מהוראות נוגדות של דינים אחרים שיש בהם כדי לאיין לעתים את הדרישה לדיבידנד או לשכר כפוי.


נסביר בקצרה את הבעייתיות שיכולה להתעורר בהקשר זה לדיבידנד כפוי מחד גיסא, או לשכר כפוי מאידך גיסא, בשל הוראות נוגדות של דינים אחרים.


דיבידנד כפוי


פקודת מס הכנסה מציינת את המילה דיבידנד פעמים רבות, אך אינה מגדירה מהו. עם זאת, סעיף 1 לחוק החברות מגדיר מהו דיבידנד. משכך, הוראות המס החלות על הדיבידנד, לרבות סמכותו של פקיד השומה לדיבידנד כפוי, כפופות להוראות חוק החברות באשר לדיבידנד.


סעיף 302(א) לחוק החברות קובע שני מבחנים מצטברים לחלוקה מותרת של דיבידנד: "מבחן הרווח" ו"מבחן יכולת הפירעון". מבחנים אלו מקובלים גם במרבית מדינות העולם המערבי, למשל במדינת דלאוור בארצות הברית, שנחשבת למובילה בדיני החברות המודרניים.


לפי מבחן הרווח, הדיבידנד מוגבל לגבוה מבין יתרת העודפים או העודפים שנצברו בשנתיים האחרונות בלבד, בניכוי חלוקות קודמות, וזאת מבלי להיכנס לשאלות נוספות כגון מידת ההתחשבות ברווחי שיערוך או ברווחי התאמה לשווי ההוגן לפי כללי ה-IFRS, ועוד.


מבחן יכולת הפירעון הוא מבחן הצופה פני עתיד, ולפיו חלוקת דיבידנד אסורה אם היא עלולה לגרום בעתיד להיעדר יכולת של החברה לפרוע חובותיה או חלק מהם. משכך, בנסיבות שבהן לא מתקיימים שני התנאים המצטברים הללו, פקיד השומה אינו רשאי לקבוע דיבידנד כפוי ולמסות אותו. בפועל, בבואו לקבוע דיבידנד כפוי לשם מיסויו, במקרה הטוב פקיד השומה בוחן את יתרת העודפים בלבד וברוב המקרים הוא מתעלם ממבחן יכולת הפירעון.


הגורם המוסמך להחליט על חלוקת דיבידנד בחברה הוא הדירקטוריון, שנושא בחובות הזהירות והאמונים לפי סעיפים 252 ו-254 לחוק החברות. משעה שמבקש פקיד השומה לאכוף דיבידנד כפוי לצורכי שומה, לא רק שהוא חייב לטעמנו להיות כפוף לכללי החלוקה שבחוק החברות, אלא גם להפעיל את שיקול הדעת שצריך היה להפעיל דירקטוריון החברה בנסיבות החלטה על חלוקת דיבידנד, ובהתחשב בחובות הזהירות והאמונים שלו, והכול בראי של טובת החברה כפי שמחייבים חוק החברות והפסיקה בדיני חברות.


ראוי להסב את תשומת הלב ל"כלל שיקול הדעת העסקי", Business Judgment Rule, שאומנם טרם אומץ במלואו בישראל, אך מניתוח מגמות הפסיקה של בית המשפט הכלכלי בישראל מאז הקמתו, מסתמן אימוצו בהחלט. באימוצו של כלל זה יש כדי להעמיד משוכה נוספת בפני פקיד השומה, לאכוף על חברה פעולות דוגמת דיבידנד או שכר כפויים.


שכר כפוי


באופן דומה, לטעמנו פקיד השומה חייב להכפיף עצמו לדיני חדלות פירעון בנסיבות הרלוונטיות, בשעה שהוא מבקש לשום שכר כפוי שאותו הוא מבקש לקבוע, שהרי על ידי כפיית שכר לצורכי מיסוי הוא מתערב למעשה גם ביחסים שבין החברה לבין הנושים שלה, שכן בדרך זו נפרע החוב לחברה, חוב שבנסיבות כניסת החברה למצב של חדלות פירעון, יכול היה מפרק החברה לגבות אותו מבעל המניות לטובת קופת הפירוק, ולפרוע באמצעותו חובות לנושי החברה בהתאם לדיני חדלות הפירעון. יתרה מכך, כפיית השכר בנסיבות מסוימות עלולה לסכן את יכולת פירעון חובות החברה לנושים שלה.


משכך, בבואו של פקיד השומה לשום שכר כפוי בנסיבות חוב שחייב בעל המניות לחברה, חובה עליו להכפיף עצמו לדיני חדלות הפירעון, כגון הוראות פקודת החברות הרלוונטיות וההוראות בפקודת פשיטת הרגל שחלות גם על חברות. הדברים תקפים במיוחד בחברות המצויות בקשיים גם אם טרם הוכרזו כחדלות פירעון.


הוצאת שומה בנסיבות המתנגשות עם דיני חדלות הפירעון, מקימה לנישום עילות להתנגד לה על בסיס דיני חדלות הפירעון, מאחר שדיני המס אינם עומדים בפני עצמם וראוי כי יהיו משולבים עם דינים רלוונטיים אחרים, מתוך הקפדה לקיומה של הרמוניה חקיקתית בין הדינים.
כלומר, לטעמנו קביעת דיבידנד או שכר כפויים לצורכי מס החורגים מהוראות חוק החברות ודיני חדלות פירעון, ניתנות לאיון בשל כך.

 


הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים דיני מיסים

שומות כלכליות של רשות המיסים: איך ניתן להקטין את חבות המס?

גילה בן זאב - משרד עו"ד ונוטריון, 22/08/2018

חוות הדעת הכלכליות שעורכת רשות המסים בתחום המסעדות לא עודכנו או השתנו מזה עשרות שנים. כיצד ניתן לתקוף את חוות הדעת הללו באמצעות הצגת ראיות הסותרות אותן?

הלבנת הון: מדוע חשוב לדווח על כל הכנסת והוצאת כספים?

פרופסור זיו רייך, רו"ח, 29/07/2018

הלבנת הון נחשבת לעבירה פלילית חמורה המשפיעה על כלכלת ישראל ואפילו על האזרח הפשוט, איך הטכנולוגיה משפיעה וגורמת לפיתוח שיטות שונות להלבנת הון? למה חשוב לדווח על כספים? ומה מדינת ישראל עושה בכדי להפחית את התופעה?

נוהל גילוי מרצון החדש: דצמבר 2017 – כל מה שחשוב לדעת

איתי הכהן - משרד עורכי דין, 11/07/2018

לקראת סוף שנת 2017 פרסמה רשות המיסים את הנוהל החדש להגשת בקשות גילוי מרצון בקשר להכנסות לא מדווחות בארץ ובחו"ל לרבות מע"מ מיסוי מקרקעין ומכס

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

גל גורודיסקי, עו"ד
053-6130837
דיני עבודה
רונן לפיד משרד עורכי דין
053-9368608
נזקי גוף תאונות, משרד הביטחון
עודד פרץ ושות`
053-9429004
משפט אזרחי , נזקי גוף תאונות
עו"ד אדם ידיד
053-9428886
מדינות והגירה-דרכון זר, נזקי גוף תאונות
שחר & שחר - משרד עו"ד
053-9377930
משפט מסחרי ועסקים, הוצאה לפועל
ליפקין את ליפקין
053-9428824
דיני משפחה, משפט מנהלי ועתירות

הודעות אחרונות מהפורום

תלונה על ERN עקב חוסר יחס מצדיהם וגרימה של נזק עבורי

איל שטיין | לפני 15 שעות, 40 דקות | התנגדות לביצוע שטר

השכרת דירה לטווח קצר

טל | לפני 15 שעות, 42 דקות | דיני מיסים

תובעים אותי תביעות קטנות

מאיר חצבני | לפני 15 שעות, 47 דקות | צרכנות ותביעות קטנות

בן אוטיסט של השכנים

לילי | לפני 16 שעות, 7 דקות | סכסוכי שכנים

מסירה לא תקינה של תביעת סכום קצוב

אפרת | לפני 17 שעות, 0 דקות | פסק דין הצהרתי | סכום קצוב בהוצל"פ

סכסוך בין שותפים לקראת סגירת השותפות

גיא | לפני 17 שעות, 1 דקות | פירוק חברות | הקפאת הליכים

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

החזקת סמים לצריכה עצמית - יצוג ע"י עורך דין ראיון בתוכנית "ברקוד" ומסביר על הבעיות בטרנד ביטוחי ה"לואו קוסט" לרכבים

פייסבוק

אהרון מלכה, עו"ד

תובע לשעבר בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי) מייצג חשודים ונאשמים בכל הארץ 24/7,

053-7325962

שי, יוספזון ושות` - משרד עורכי דין

משפט פלילי, רישיון נשק. קצין בכיר בדימוס במשטרה, צווארון לבן ועבירות מין.

053-9428482

רונן לפיד משרד עורכי דין

עוסק בתחום ההכרה בנכי צה"ל, רשלנות רפואית, נפגעי עבודה ותאונות דרכים

053-9368608

עו"ד הלן דופרמן

המשרד עוסק בליטיגציה, מקרקעין, חובות, ירושות צוואות וגישור

053-7341970

עו"ד יפעת דויטש

בעלת ניסיון רב בנזקי גוף, רשלנות רפואית, תביעות ביטוח ורכוש.

053-6112885

ד"ר איריס טרומן , משרד עו"ד

ליווי וייצוג בתביעות: דיני עבודה, דיני משפחה, משפט מסחרי, לשון הרע ומקרקעין.

053-8007701

שוובר - קלביר משרד עו"ד

המשרד עוסק בדיני משפחה וירושה, ייפוי כוח מתמשך, דיני עבודה ולשון הרע.

053-9386787

עו"ד ארנסט גדייב

המשרד עוסק בתחום דיני העבודה, המקרקעין, הוצאה לפועל ומשפט אזרחי-מסחרי

053-9428890

טייבי נתנאל עו"ד ושות`

עוסק בתחום האזרחי-מסחרי, לרבות מקרקעין, משפחה, הוצאה לפועל ועבודה

053-9428367

עו"ד רוני יאיר

ר"צ חקירות לשעבר במשטרת, משרדו פועל בתחום הפלילי וצווארון לבן.

053-9428370

אליס שמאי עורכת דין

עוסקת בלשון הרע, הטרדה מינית ,דיני עבודה וחוזים יחס אישי לכל אורך הטיפול.

053-7931319

עו"ד רון שוורץ

מספק שירותים משפטיים כוללים בתחומי המקרקעין, תמ"א 38 ודיני משפחה.

053-9377935