עו"ד אורי בר-משה
סמים
משרד עו"ד רנרט-סלומון
ביטוח ותאונות ילדים
משרד עו"ד דוניץ ושות'
נישואים אזרחיים | התרת נישואין
עו"ד גיל באיער
מעצר
עו"ד טליה נעמת
אזרחות איטלקית
חיה לזר נוטקין - עו"ד, נוטריון ומגשרת
ידועים בציבור
עו"ד נירה בן דוד
אבהות | גניבת זרע
עו"ד גיל באיער
כתב אישום
עו"ד זאב גולדווין
ייפוי כוח מתמשך
עו"ד מורן גור ועו"ד מיכל ואקרט
מנהל מקרקעי ישראל
אביתר גולני, משרד עורכי דין
מהירות מופרזת ופגע וברח
עו"ד דרורית מלינרסקי
יחסי שוכר משכיר
עו"ד ריקי ישי
דיני צבא | משפט צבאי
עו"ד דורון ויינרייך
הטרדה מינית
טל שגב, עורך דין
דיני ספורט וספורטאים

סמכות שלטונות המס לכפות דיבידנד או שכר בחברה

חברות יכולות להתנגד לקביעת דיבידנד או שכר כפויים על ידי רשות המסים, אם הם חורגים מהוראות חוק החברות ודיני חדלות פירעון

עורך דין ורואה חשבון יוסף מ. כהן, 01/02/2015
 

חברות מעטים נדרשות לעתים על ידי שלטונות המס לחלק דיבידנד לבעלי מניותיהן, המכונה דיבידנד כפוי, מסיבות שונות. אחת הסיבות הנפוצות היא קיום חוב של בעל המניות לחברה. בנסיבות שבהן בעל המניות הוא גם עובד בחברה, רשאי פקיד השומה לדרוש את גילום החוב כשכר, המכונה שכר כפוי. כפייה שכזו יוצרת חבות מס בחברה או אצל היחיד, לפי העניין.


קיימת פסיקה רבה התומכת עקרונית בעמדה זו של שלטונות המס בנסיבות הרלוונטיות, המצדיקות זאת מהיבט דיני המס והרציונל שלהם. עם זאת, מן הראוי לתת את הדעת למקרים שבהם דרישה זו של רשויות המס עומדת בניגוד להוראות דינים אחרים, כגון חוק החברות או דיני חדלות פירעון, כפי שיובהר בהמשך. במקרים אלו ראוי לבחון את השאלה האם על דיני המס ודרישת רשויות המס לדיבידנד או לשכר כפוי לסגת מפני הדינים האחרים, או לא.


מטבע הדברים, בדרך כלל ייטו רשויות המס לראות את הסוגיה בהיבט הצר של דיני המס והרציונל שלהם בלבד, ולהתעלם מהוראות נוגדות של דינים אחרים שיש בהם כדי לאיין לעתים את הדרישה לדיבידנד או לשכר כפוי.


נסביר בקצרה את הבעייתיות שיכולה להתעורר בהקשר זה לדיבידנד כפוי מחד גיסא, או לשכר כפוי מאידך גיסא, בשל הוראות נוגדות של דינים אחרים.


דיבידנד כפוי


פקודת מס הכנסה מציינת את המילה דיבידנד פעמים רבות, אך אינה מגדירה מהו. עם זאת, סעיף 1 לחוק החברות מגדיר מהו דיבידנד. משכך, הוראות המס החלות על הדיבידנד, לרבות סמכותו של פקיד השומה לדיבידנד כפוי, כפופות להוראות חוק החברות באשר לדיבידנד.


סעיף 302(א) לחוק החברות קובע שני מבחנים מצטברים לחלוקה מותרת של דיבידנד: "מבחן הרווח" ו"מבחן יכולת הפירעון". מבחנים אלו מקובלים גם במרבית מדינות העולם המערבי, למשל במדינת דלאוור בארצות הברית, שנחשבת למובילה בדיני החברות המודרניים.


לפי מבחן הרווח, הדיבידנד מוגבל לגבוה מבין יתרת העודפים או העודפים שנצברו בשנתיים האחרונות בלבד, בניכוי חלוקות קודמות, וזאת מבלי להיכנס לשאלות נוספות כגון מידת ההתחשבות ברווחי שיערוך או ברווחי התאמה לשווי ההוגן לפי כללי ה-IFRS, ועוד.


מבחן יכולת הפירעון הוא מבחן הצופה פני עתיד, ולפיו חלוקת דיבידנד אסורה אם היא עלולה לגרום בעתיד להיעדר יכולת של החברה לפרוע חובותיה או חלק מהם. משכך, בנסיבות שבהן לא מתקיימים שני התנאים המצטברים הללו, פקיד השומה אינו רשאי לקבוע דיבידנד כפוי ולמסות אותו. בפועל, בבואו לקבוע דיבידנד כפוי לשם מיסויו, במקרה הטוב פקיד השומה בוחן את יתרת העודפים בלבד וברוב המקרים הוא מתעלם ממבחן יכולת הפירעון.


הגורם המוסמך להחליט על חלוקת דיבידנד בחברה הוא הדירקטוריון, שנושא בחובות הזהירות והאמונים לפי סעיפים 252 ו-254 לחוק החברות. משעה שמבקש פקיד השומה לאכוף דיבידנד כפוי לצורכי שומה, לא רק שהוא חייב לטעמנו להיות כפוף לכללי החלוקה שבחוק החברות, אלא גם להפעיל את שיקול הדעת שצריך היה להפעיל דירקטוריון החברה בנסיבות החלטה על חלוקת דיבידנד, ובהתחשב בחובות הזהירות והאמונים שלו, והכול בראי של טובת החברה כפי שמחייבים חוק החברות והפסיקה בדיני חברות.


ראוי להסב את תשומת הלב ל"כלל שיקול הדעת העסקי", Business Judgment Rule, שאומנם טרם אומץ במלואו בישראל, אך מניתוח מגמות הפסיקה של בית המשפט הכלכלי בישראל מאז הקמתו, מסתמן אימוצו בהחלט. באימוצו של כלל זה יש כדי להעמיד משוכה נוספת בפני פקיד השומה, לאכוף על חברה פעולות דוגמת דיבידנד או שכר כפויים.


שכר כפוי


באופן דומה, לטעמנו פקיד השומה חייב להכפיף עצמו לדיני חדלות פירעון בנסיבות הרלוונטיות, בשעה שהוא מבקש לשום שכר כפוי שאותו הוא מבקש לקבוע, שהרי על ידי כפיית שכר לצורכי מיסוי הוא מתערב למעשה גם ביחסים שבין החברה לבין הנושים שלה, שכן בדרך זו נפרע החוב לחברה, חוב שבנסיבות כניסת החברה למצב של חדלות פירעון, יכול היה מפרק החברה לגבות אותו מבעל המניות לטובת קופת הפירוק, ולפרוע באמצעותו חובות לנושי החברה בהתאם לדיני חדלות הפירעון. יתרה מכך, כפיית השכר בנסיבות מסוימות עלולה לסכן את יכולת פירעון חובות החברה לנושים שלה.


משכך, בבואו של פקיד השומה לשום שכר כפוי בנסיבות חוב שחייב בעל המניות לחברה, חובה עליו להכפיף עצמו לדיני חדלות הפירעון, כגון הוראות פקודת החברות הרלוונטיות וההוראות בפקודת פשיטת הרגל שחלות גם על חברות. הדברים תקפים במיוחד בחברות המצויות בקשיים גם אם טרם הוכרזו כחדלות פירעון.


הוצאת שומה בנסיבות המתנגשות עם דיני חדלות הפירעון, מקימה לנישום עילות להתנגד לה על בסיס דיני חדלות הפירעון, מאחר שדיני המס אינם עומדים בפני עצמם וראוי כי יהיו משולבים עם דינים רלוונטיים אחרים, מתוך הקפדה לקיומה של הרמוניה חקיקתית בין הדינים.
כלומר, לטעמנו קביעת דיבידנד או שכר כפויים לצורכי מס החורגים מהוראות חוק החברות ודיני חדלות פירעון, ניתנות לאיון בשל כך.

 


הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים דיני מיסים

פטור ייחודי מארנונה חרף קיומה של החזקה משפטית בנכס

טל קדש - משרד עורכי דין, 12/09/2019

הפחתה או ביטול ארנונה והתנהלות נכונה מול הרשויות המקומיות

שומות כלכליות של רשות המיסים: איך ניתן להקטין את חבות המס?

גילה בן זאב - משרד עו"ד ונוטריון, 22/08/2018

חוות הדעת הכלכליות שעורכת רשות המסים בתחום המסעדות לא עודכנו או השתנו מזה עשרות שנים. כיצד ניתן לתקוף את חוות הדעת הללו באמצעות הצגת ראיות הסותרות אותן?

הלבנת הון: מדוע חשוב לדווח על כל הכנסת והוצאת כספים?

פרופסור זיו רייך, רו"ח, 29/07/2018

הלבנת הון נחשבת לעבירה פלילית חמורה המשפיעה על כלכלת ישראל ואפילו על האזרח הפשוט, איך הטכנולוגיה משפיעה וגורמת לפיתוח שיטות שונות להלבנת הון? למה חשוב לדווח על כספים? ומה מדינת ישראל עושה בכדי להפחית את התופעה?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

שי סבג, משרד עורכי דין
053-9428828
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש
גימפוביץ - זמיר משרד עורכי דין
053-7101883
מקרקעין נדל"ן, פלילי
משרד עו"ד יפעת כהן
053-7931310
פלילי
דרור חייק, משרד עורכי דין ונוטריון
053-9428361
משפט אזרחי , מדינות והגירה-דרכון זר
עו"ד עמית כהן
תעבורה
משה רבי משרד עורכי דין
053-6112860
תעבורה

הודעות אחרונות מהפורום

איחור במועד מסירת דירה ותשלום

מור שמואל | לפני 1 ימים, 17 שעות, 18 דקות | חוזה קבלן | חברה משכנת

פירעון שיק שלא במועד

ויקטור | לפני 1 ימים, 18 שעות, 1 דקות | תביעה אזרחית

פריסת מס שבח עם מכירת בית האם

אלכס | לפני 1 ימים, 18 שעות, 12 דקות | מיסוי מקרקעין

סכסוך עם שכנה שמשליכה זבל מהדירה

איריס | לפני 1 ימים, 18 שעות, 14 דקות | סכסוכי שכנים

שירות לקוי לאחר רכישת ארון

טלי | לפני 1 ימים, 18 שעות, 30 דקות | צרכנות ותביעות קטנות

בית עסק לא מפקיד שיקים

דני | לפני 1 ימים, 18 שעות, 57 דקות | צרכנות ותביעות קטנות

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

החזקת סמים לצריכה עצמית - יצוג ע"י עורך דין חיפוש משטרתי ללא צו חיפוש

פייסבוק

עו"ד ורו"ח אביסרור-שמעוני חיה

כ-25 שנות ניסיון בייעוץ ותכנוני מס המשלבים פתרונות מיסוי ייחודיים

053-9368604

עו"ד יפעת דויטש

בעלת ניסיון רב בנזקי גוף, רשלנות רפואית, תביעות ביטוח ורכוש.

053-6112885

משרד עורכי דין דניאלה יובנוביץ-טויטו

עוסקת בדיני משפחה וירושה, גירושין, מזונות, צוואות, הסכמי ממון ואפוטרופוס

0524550395

רות רפאלי, משרד עו"ד

משרד בוטיק העוסק בדיני עבודה על כל רבדיו, לרבות ייצוג בתביעות אזרחיות.

053-8007615

אולניק לינוי משרד עו"ד

ניסיון עשיר במימוש זכויות רפואיות. ביטוח לאומי, מס` הכנסה וחברות הביטוח

053-9386726

עו"ד רוני יאיר

ר"צ חקירות לשעבר במשטרת, משרדו פועל בתחום הפלילי וצווארון לבן.

053-9428370

משרד עו"ד רן קוסטיצקי

המשרד מתמחה במתן ייצוג, ליווי ויעוץ בתחום החוזים, חברות נדל"ן ודיני עבודה

053-8007676

דוניץ ושות משרד עורכי דין

משרד בוטיק המתמחה במשפט מסחרי, נזיקין ורכוש, ליקויי בניה ומסחר נדל"ני

053-7101876

רונן לפיד משרד עורכי דין

עוסק בתחום ההכרה בנכי צה"ל, רשלנות רפואית, נפגעי עבודה ותאונות דרכים

053-9368608

עו"ד ארנסט גדייב

המשרד עוסק בתחום דיני העבודה, המקרקעין, הוצאה לפועל ומשפט אזרחי-מסחרי

053-9428890

משרד עו"ד גישור ונוטריון-חיה לזר נוטקין

דיני משפחה ומעמד אישי - גירושין, סכסוכי ירושה, אפוטרופסות, ידועים בציבור

053-9428887

אליס שמאי עורכת דין

עוסקת בלשון הרע, הטרדה מינית ,דיני עבודה וחוזים יחס אישי לכל אורך הטיפול.

053-7931319