עו"ד אורי טשקורי
העברה ללא תמורה
עו"ד שחר המאירי
פוסט טראומה | הלם קרב
עו"ד אורי דלאל
רשלנות בניתוח
עו"ד אורנה שמריהו
פיצויי פיטורין
עו"ד קארין ברגינסקי
הסדר חוב | מחיקת חובות
עו"ד גיא הרשקוביץ
חוזים / הסכמים
עו"ד שי שקד
נפגעי עבירה
עו"ד איל עופר
דיני איכות הסביבה
עו"ד ג'ני חבשי
BDI
עו"ד ריקי ישי
דיני צבא | משפט צבאי
עו"ד דורון ויגלר
המכון הרפואי
עו"ד דוד ידיד
זכויות ניצולי שואה
עו"ד בתיה אשורי
התנגדות לצוואה
עו"ד נעמי אסיא
סימני מסחר | מדגמים

סמכות שלטונות המס לכפות דיבידנד או שכר בחברה

חברות יכולות להתנגד לקביעת דיבידנד או שכר כפויים על ידי רשות המסים, אם הם חורגים מהוראות חוק החברות ודיני חדלות פירעון

עורך דין ורואה חשבון יוסף מ. כהן, 01/02/2015
 

חברות מעטים נדרשות לעתים על ידי שלטונות המס לחלק דיבידנד לבעלי מניותיהן, המכונה דיבידנד כפוי, מסיבות שונות. אחת הסיבות הנפוצות היא קיום חוב של בעל המניות לחברה. בנסיבות שבהן בעל המניות הוא גם עובד בחברה, רשאי פקיד השומה לדרוש את גילום החוב כשכר, המכונה שכר כפוי. כפייה שכזו יוצרת חבות מס בחברה או אצל היחיד, לפי העניין.


קיימת פסיקה רבה התומכת עקרונית בעמדה זו של שלטונות המס בנסיבות הרלוונטיות, המצדיקות זאת מהיבט דיני המס והרציונל שלהם. עם זאת, מן הראוי לתת את הדעת למקרים שבהם דרישה זו של רשויות המס עומדת בניגוד להוראות דינים אחרים, כגון חוק החברות או דיני חדלות פירעון, כפי שיובהר בהמשך. במקרים אלו ראוי לבחון את השאלה האם על דיני המס ודרישת רשויות המס לדיבידנד או לשכר כפוי לסגת מפני הדינים האחרים, או לא.


מטבע הדברים, בדרך כלל ייטו רשויות המס לראות את הסוגיה בהיבט הצר של דיני המס והרציונל שלהם בלבד, ולהתעלם מהוראות נוגדות של דינים אחרים שיש בהם כדי לאיין לעתים את הדרישה לדיבידנד או לשכר כפוי.


נסביר בקצרה את הבעייתיות שיכולה להתעורר בהקשר זה לדיבידנד כפוי מחד גיסא, או לשכר כפוי מאידך גיסא, בשל הוראות נוגדות של דינים אחרים.


דיבידנד כפוי


פקודת מס הכנסה מציינת את המילה דיבידנד פעמים רבות, אך אינה מגדירה מהו. עם זאת, סעיף 1 לחוק החברות מגדיר מהו דיבידנד. משכך, הוראות המס החלות על הדיבידנד, לרבות סמכותו של פקיד השומה לדיבידנד כפוי, כפופות להוראות חוק החברות באשר לדיבידנד.


סעיף 302(א) לחוק החברות קובע שני מבחנים מצטברים לחלוקה מותרת של דיבידנד: "מבחן הרווח" ו"מבחן יכולת הפירעון". מבחנים אלו מקובלים גם במרבית מדינות העולם המערבי, למשל במדינת דלאוור בארצות הברית, שנחשבת למובילה בדיני החברות המודרניים.


לפי מבחן הרווח, הדיבידנד מוגבל לגבוה מבין יתרת העודפים או העודפים שנצברו בשנתיים האחרונות בלבד, בניכוי חלוקות קודמות, וזאת מבלי להיכנס לשאלות נוספות כגון מידת ההתחשבות ברווחי שיערוך או ברווחי התאמה לשווי ההוגן לפי כללי ה-IFRS, ועוד.


מבחן יכולת הפירעון הוא מבחן הצופה פני עתיד, ולפיו חלוקת דיבידנד אסורה אם היא עלולה לגרום בעתיד להיעדר יכולת של החברה לפרוע חובותיה או חלק מהם. משכך, בנסיבות שבהן לא מתקיימים שני התנאים המצטברים הללו, פקיד השומה אינו רשאי לקבוע דיבידנד כפוי ולמסות אותו. בפועל, בבואו לקבוע דיבידנד כפוי לשם מיסויו, במקרה הטוב פקיד השומה בוחן את יתרת העודפים בלבד וברוב המקרים הוא מתעלם ממבחן יכולת הפירעון.


הגורם המוסמך להחליט על חלוקת דיבידנד בחברה הוא הדירקטוריון, שנושא בחובות הזהירות והאמונים לפי סעיפים 252 ו-254 לחוק החברות. משעה שמבקש פקיד השומה לאכוף דיבידנד כפוי לצורכי שומה, לא רק שהוא חייב לטעמנו להיות כפוף לכללי החלוקה שבחוק החברות, אלא גם להפעיל את שיקול הדעת שצריך היה להפעיל דירקטוריון החברה בנסיבות החלטה על חלוקת דיבידנד, ובהתחשב בחובות הזהירות והאמונים שלו, והכול בראי של טובת החברה כפי שמחייבים חוק החברות והפסיקה בדיני חברות.


ראוי להסב את תשומת הלב ל"כלל שיקול הדעת העסקי", Business Judgment Rule, שאומנם טרם אומץ במלואו בישראל, אך מניתוח מגמות הפסיקה של בית המשפט הכלכלי בישראל מאז הקמתו, מסתמן אימוצו בהחלט. באימוצו של כלל זה יש כדי להעמיד משוכה נוספת בפני פקיד השומה, לאכוף על חברה פעולות דוגמת דיבידנד או שכר כפויים.


שכר כפוי


באופן דומה, לטעמנו פקיד השומה חייב להכפיף עצמו לדיני חדלות פירעון בנסיבות הרלוונטיות, בשעה שהוא מבקש לשום שכר כפוי שאותו הוא מבקש לקבוע, שהרי על ידי כפיית שכר לצורכי מיסוי הוא מתערב למעשה גם ביחסים שבין החברה לבין הנושים שלה, שכן בדרך זו נפרע החוב לחברה, חוב שבנסיבות כניסת החברה למצב של חדלות פירעון, יכול היה מפרק החברה לגבות אותו מבעל המניות לטובת קופת הפירוק, ולפרוע באמצעותו חובות לנושי החברה בהתאם לדיני חדלות הפירעון. יתרה מכך, כפיית השכר בנסיבות מסוימות עלולה לסכן את יכולת פירעון חובות החברה לנושים שלה.


משכך, בבואו של פקיד השומה לשום שכר כפוי בנסיבות חוב שחייב בעל המניות לחברה, חובה עליו להכפיף עצמו לדיני חדלות הפירעון, כגון הוראות פקודת החברות הרלוונטיות וההוראות בפקודת פשיטת הרגל שחלות גם על חברות. הדברים תקפים במיוחד בחברות המצויות בקשיים גם אם טרם הוכרזו כחדלות פירעון.


הוצאת שומה בנסיבות המתנגשות עם דיני חדלות הפירעון, מקימה לנישום עילות להתנגד לה על בסיס דיני חדלות הפירעון, מאחר שדיני המס אינם עומדים בפני עצמם וראוי כי יהיו משולבים עם דינים רלוונטיים אחרים, מתוך הקפדה לקיומה של הרמוניה חקיקתית בין הדינים.
כלומר, לטעמנו קביעת דיבידנד או שכר כפויים לצורכי מס החורגים מהוראות חוק החברות ודיני חדלות פירעון, ניתנות לאיון בשל כך.

 


הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים דיני מיסים

שומות כלכליות של רשות המיסים: איך ניתן להקטין את חבות המס?

גילה בן זאב - משרד עו"ד ונוטריון, 22/08/2018

חוות הדעת הכלכליות שעורכת רשות המסים בתחום המסעדות לא עודכנו או השתנו מזה עשרות שנים. כיצד ניתן לתקוף את חוות הדעת הללו באמצעות הצגת ראיות הסותרות אותן?

הלבנת הון: מדוע חשוב לדווח על כל הכנסת והוצאת כספים?

פרופסור זיו רייך, רו"ח, 29/07/2018

הלבנת הון נחשבת לעבירה פלילית חמורה המשפיעה על כלכלת ישראל ואפילו על האזרח הפשוט, איך הטכנולוגיה משפיעה וגורמת לפיתוח שיטות שונות להלבנת הון? למה חשוב לדווח על כספים? ומה מדינת ישראל עושה בכדי להפחית את התופעה?

נוהל גילוי מרצון החדש: דצמבר 2017 – כל מה שחשוב לדעת

איתי הכהן - משרד עורכי דין, 11/07/2018

לקראת סוף שנת 2017 פרסמה רשות המיסים את הנוהל החדש להגשת בקשות גילוי מרצון בקשר להכנסות לא מדווחות בארץ ובחו"ל לרבות מע"מ מיסוי מקרקעין ומכס

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

משרד עו"ד ימין את יום טוב ושות`
053-9370240
נזקי גוף תאונות, דיני עבודה
עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריון
053-9428386
דיני משפחה, דיני עבודה
עו"ד ארנסט גדייב
053-9428890
מקרקעין נדל"ן, דיני עבודה
עו"ד יעל בועז
053-9386035
מקרקעין נדל"ן, דיני עבודה
דניאל קליין, משרד עורכי דין
053-9370267
דיני עבודה
משרד עו"ד יפעת כהן
053-7931310
פלילי

הודעות אחרונות מהפורום

תוצאות שלא ניתנו בטיפול קוסמטי

שירי | לפני 41 דקות | רשלנות בניתוח

דוח אזהרה וקנס כספי

מעיין | לפני 1 שעות, 3 דקות | דוחות תנועה

איתור פסק דין ישן

אביעד | לפני 1 שעות, 8 דקות | בית המשפט

חיוב מזונות מעל גיל 18

כרמית | לפני 1 שעות, 11 דקות | בית דין רבני

קבלת פיצוי בגין מחלת מקצוע במקביל להמשך עבודה

מור | לפני 1 שעות, 33 דקות | מחלת מקצוע

תשלום מדור לבגירים ולקטין

אסנת ונונו | לפני 1 שעות, 47 דקות | הסכם גירושין

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

דרכון פורטוגלי - הלהיט החדש הסדרת מעמד לבני זוג מעורבים - הכיצד?

פייסבוק

פינקלמן עוזרי – משרד עורכי דין

מתמחה במימוש זכויות עובדים ומיצוי זכויות רפואויות בנזיקין ותביעות ביטוח

053-9370268

עו"ד אלעד שאול

תובע פלילי בעברו, בעל משרד עו"ד פלילי מדורג מוביל bdi (פלילי צווארון לבן)

053-9386765

עו"ד רוני יאיר

ר"צ חקירות לשעבר במשטרת, משרדו פועל בתחום הפלילי וצווארון לבן.

053-9428370

עו"ד נדב גרינולד

המשרד עוסק במשפט פלילי, בתעבורה וייצוג אסירים - זמין עבורכם 24/7

053-6130161

עו"ד דותן לינדנברג

תאונות דרכים ועבודה, רשלנות רפואית, תביעות ביטוח

053-9428574

תום יעקב, משרד עורכי דין וגישור

עוסק בהוצאת תו נכה, רישוי עסקים, הוצאה לפועל, תאונות דרכים ודיני עבודה.

053-6112891

מזל רבה משרד עו"ד

כל דיני העבודה, תביעות נזיקין יעוץ לפני חקירה במשטרה אזור המרכז והשפלה

053-7298217

גימפוביץ - זמיר משרד עורכי דין

עוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו, תעבורה, תכנון ובנייה ומקרקעין

053-7101883

משרד עו"ד גישור ונוטריון-חיה לזר נוטקין

דיני משפחה ומעמד אישי - גירושין, סכסוכי ירושה, אפוטרופסות, ידועים בציבור

053-9428887

עו"ד אריה כהנא

עוסק 30 שנה במקרקעין ומיסוי מקרקעין, מומחיות בחוקי דמי מפתח והגנת הדייר

053-9428511

עו"ד אריק ריביצקי

המשרד עוסק התחום הנזיקין והביטוח הלאומי, שלוחות באשקלון ובאר שבע

053-9386727

עו"ד אילת בהרי

עוסקת בתחום המקרקעין והתחדשות עירונית, הפטרים בהוצל"פ ופשיטות רגל

053-7349465