ד"ר אברהם תורגמן, עו"ד ומגשר
פינוי שוכר ומקרקעין
עו"ד אוריאל זעירא ועו"ד ישי ברק
עיקולים ועיכוב יציאה
עו"ד אורי טשקורי
העברה ללא תמורה
עו"ד איל עופר
דיני איכות הסביבה
עו"ד ג'ני חבשי
בית משפט לתעבורה
רונן-מעוז, משרד עורכי דין
מחלת מקצוע
עו"ד שי שקד
נפגעי עבירה
עו"ד דפנה זיס
דיני משפחה בארהב
עו"ד נירה בן דוד
אבהות | גניבת זרע
עו"ד נריה כהן מגורי
תאונת עבודה
עו"ד רבקה ניר
רישום קבלנים
עו"ד איריס ירון אונגר
גזזת | פוליו

הרפורמה במס: משמעותו החדשה של מס הרכישה

לאחר בחינת משמעותו של מס השבח, מהו משמעותו של מס הרכישה לאחר הרפורמה בחוק, ומהי השפעתו?

איציק זוהר, עו"ד, 03/11/2013
 

בהמשך למאמרי הקודם שעסק במס השבח, ברצוני עתה לעסוק בחלקו האחר של המטבע, הוא מס הרכישה.


כזכור, חוק המדיניות הכלכלית או חוק ההסדרים במשק, נושא עמו כבכל שנה נושאים שברצון הממשלה לקדם בחקיקה, לרבות לצורכי צמצום התקציב והגירעון או הטמעת מדיניות מסוימת ו/או אף לצורכי ביצוע רפורמות רחבות היקף.


רפורמה שכזו עתידה לביצוע בתחום מיסוי המקרקעין, ועל פיה תוקן חוק מיסוי מקרקעין (שבח, ורכישה) תשכ"ג -1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין") מאמר זה עוסק בשינוי צפוי בעניין מס רכישה.


הגדרות מהותית ושינויים נוספים וחשובים לעניין המס


למעשה, מס הרכישה כשמו כן הוא, מס המושת על רוכש זכות במקרקעין, לרבות דירה, לפי שיעור מסוים (כולל שיעור 0% במקרים מסוימים) ובהתאם לסוג המקרקעין. בשים לב לשיעור המס ברכישת דירה למגורים לבין נכס אחר במקרקעין שאז המדובר בשיעורי מס שונים.


השינוי הראשון שברצוני לאמוד הינו לעניין תושב חוץ, אך מבלי להרחיב היריעה בנושא זה יתר על המידה, ומבלי להיכנס לשיעורי המס המשתנים בהתאם לכמות הדירות שבאמתחתו, יוער כי רשויות המס יראו בתושב חוץ כבעל יותר מדירה אחת במדינה שבה הוא תושב, בלבד וכל עוד שלא המציא אישור משלטות המס מהמדינה בה הוא מתגורר, כי אין באמתחתו דירה כאמור, קרי חובת ההוכחה מוטלת על כתפי תושב החוץ להוכיח אחרת, על מנת ליהנות משיעורי מס נוחים, בעת מכירת דירה בישראל.


נקודה נוספת, וחשובה לא פחות, הינה כי נקבעה תקרה בסך של 4,500,000 שקלים ומסכום זה תחשב הדירה הנמכרת כדירת יוקרה, הווי אומר שרשויות המס יחלו על מכר של דירות כאלו, בתנאים מסוים, שיעורי מס שונים.


בכל הנוגע לשינויים בתחום מס הרכישה, יוער כי עיקר השינויים הינם לגבי שיעורי המס לסכומים בתקרות חדשות. 


כך לדוגמא אדם שירכוש דירה עד לסכום של 1,089,350 שקל יאלץ לשלם מס בשיעור של 5%, ובפשטות, אדם שירכוש דירה בסכום של 1,000,000 שקלים ישלם 50,000 שקלים מס רכישה.


כמו כן, אם יאדם ירכוש דירה העולה על סך של 1,089,350 שקלים, אזי יאלץ לשלם מס בשיעור 6% על ההפרש שבין סכום זה לבין סכום הרכישה. כך לדוגמה אם אדם רכש דירה ב- 2,000,000 שקלים, אזי עד לסך של 1,089,350 ישלם הרוכש 5% ועל היתרה 6%, ובסך הכל ישלם הרוכש מס בסך של 109,106.5 שקלים. ויוער כי תקרה זו הינה עד סך של 3,268,040 שכן מעבר לסכום זה, שיעור המס עולה ל – 7% (על ההפרש שבין 3,268,040 ועד ל 4,500,000 סכום דירת יוקרה, ול- 8% על ההפרש שמסכום דירת היוקרה ועד ל 15,000,000 שקלים, ואף 10% על כל שקל מעבר לסכום של 15 מיליון שקלים.


ובפשטות, אדם הרוכש נכס בסך של 20 מיליון שקלים, יאלץ להיפרד מכיסו עבור תשלום מס רכישה, מסכום כולל ולא פחות מ- 1,611,426 שקל עבור רשויות המדינה לפי הפירוט כדלהלן:

 

  • עד לסך של 1,089,350 שקלים ישלם הרוכש 5%
  • על ההפרש שבין 1,089,350 שקלים לבין 3,268,040 שקלים, ישלם הרוכש 6%
  • על ההפרש שבין 3,268,040 שקלים, לבין 4,500,000 שקלים, ישלם הרוכש 7%
  • על ההפרש שבין 4,500,000 שקלים לבין 15,000,000 שקלים, יישלם הרוכש 8%
  • ועל הסכום שעובר את ה - 15,000,000 שקלים, ובמקרה דנן מגיע לסך של 20,000,000 שקלים ישלם הרוכש 10%.


יחד עם זאת ועל אף האמור לעיל באם המדובר בדירה יחידה של הרוכש, קרי אין ברשותו זכויות בדירה נוספת העולים על 33% ו/או הדירה הנוספת הושכרה בשכירות מוגנת לפני 1.1.97 או שהדירה הנרכשת הינה דירה חלופית כמשמעותה בסעיף 49ה(א) לחוק מיסוי מקרקעין, אזי הרוכש יוכל ליהנות משיעורי מס נוחים יותר.


כך, באם ניקח את דוגמה בה רוכש אדם דירה ב 20,000,000 שקלים, אזי עפ"י הרפורמה, עד לסכום של 1,470,560 שקל יהא הרוכש פטור מתשלום מס רכישה, הואיל ועד לסכום זה שיעור המס הינו 0%.


וכלל, שיעור המס של אותו רוכש דירה ב- 20,000,000 שקלים יהיה 1,487,367 שקלים, לפי הפירוט דלהלן:


-שיעור מס של 0% עד תקרת סכום של 1,470,560 שקלים, כאמור לעיל.
-מדרגת המס הבאה הינה בשיעור 3.5% על הסכום שבין 1,470,367 שקלים ועד 1,744,270 שקלים.
-מדרגת המס הבאה לאחר מכן תהא בשיעור של 5% על הסכום שבין 1,744,270 שקל ועד לסכום של דירת יוקרה בסך של 4,500,000 שקלים.
-מדרגת מס נוספת, מצויה בשיעור של 8%, על ההפרש שבין סכום בו מתחילות דירות היוקרה כאמור לעיל, וכלה עד ל – 15 מיליון שקלים.
-המדרגה האחרונה היה מדרגה בשיעור של 10% מסך של 15 מיליון שקלים וכלה עד 20 מיליון שקלים, כאשר כל שקל לאחר ה- 20 מיליון מס ימוסה בשיעור של 0%.


הלכה למעשה, בשוק דירות שנע בין 1.5 מיליון שקלים לבין 2 מיליון שקלים, לעניות דעתי, המשמעות היא שסכום המס שישולם במקרה שכזה, יהיה סכום מס נוח ויחסית לא גבוה, בטח ובטח ביחס לתקרה שהייתה קבועה בשנת 2010.


ומה בנוגע לרוכש בעל דירה אחת נוספת?


לעניין זה חשוב לציין, כי גם רוכש בעל דירה אחת נוספת (בלבד), שיתחייב במעמד רכישת הדירה ובעת מילוי ההצהרה לרשויות המס, למכור דירתו הנוספת תוך 24 חודשים מעת הרכישה או 12 חודשים ממועד החזקה הרשום בהסכם מכר לרכישת דירה ישירות מהקבלן, אזי יחשב בעיני רשויות המס כבעל דירה אחת. יחד עם זאת יובהר, כי אי מכירת הדירה בהתאם להצהרה יכולה לגרור בחובה סנקציה הכוללת את תשלום יתרת המס (בחישוב של יותר מדירה אחת) הצמדה, ריבית וקנס.


דבר נוסף שחשוב להבהיר הינו לעניין התא המשפחתי, יובהר כי מבחינת רשויות המיסוי רוכש ובן זוגו, למעט בן זוג הגר כדרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, למעט באם מי מילדיהם עד גיל זה נשוי, נחשבים לצורך שאלת המס כרוכש אחד, כך שבאם אחד מהם אינו עומד בתנאי דירה יחידה עפ"י החוק, אזי הרכישה תהא בהתאם לתנאי דירה נוספת.


ויוער, כי נכון הדבר לעניין מס הרכישה עד ליום 1.1.15, וכי יש להתעדכן בשינויים הרלוונטיים, החלים ממועד זה ואילך.


כמו כן, חשוב להדגיש כי יתכנו שינויים בשיעורים ובמדרגות האמורים לעיל, ויש להיות במעקב אחר השינויים שיבוצעו ו/או ייטמעו בפועל. בנוסף, האמור הינו לפי המידע כפי שהינו מובן נכון להיום לכותב המאמר, למעט התייחסויות אישיות שהינן תפיסתו של הכותב ומהווים את השקפתו בלבד.


כמו כן אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ שכזה. אין להסתמך על המידע המופיע. המידע הינו כללי ואין הוא מתייחס באופן פרטני למקרה כזה או אחר. כמו כן, אין במידע המופיע כדי להוות התחייבות כלשהי, לקבלה ו/או ביצוע של פעולה ו/או טיפול כזה או אחר. נא צרו קשר על מנת לתאם פגישה בה יינתן לכם יעוץ משפטי ועדכני המותאם לכם באופן אישי. 


הוספת תגובהתגובות לכתבה

כתבה מעניינת מאוד

סוניה שרביט , 03/11/2013 18:53:42

כאדם פשוט בכתבה זו הבנתי סוף סוף מושגים רבים בתחום אז תודה לך

עוד...עוד מאמרים דיני מיסים

שומות כלכליות של רשות המיסים: איך ניתן להקטין את חבות המס?

גילה בן זאב - משרד עו"ד ונוטריון, 22/08/2018

חוות הדעת הכלכליות שעורכת רשות המסים בתחום המסעדות לא עודכנו או השתנו מזה עשרות שנים. כיצד ניתן לתקוף את חוות הדעת הללו באמצעות הצגת ראיות הסותרות אותן?

הלבנת הון: מדוע חשוב לדווח על כל הכנסת והוצאת כספים?

פרופסור זיו רייך, רו"ח, 29/07/2018

הלבנת הון נחשבת לעבירה פלילית חמורה המשפיעה על כלכלת ישראל ואפילו על האזרח הפשוט, איך הטכנולוגיה משפיעה וגורמת לפיתוח שיטות שונות להלבנת הון? למה חשוב לדווח על כספים? ומה מדינת ישראל עושה בכדי להפחית את התופעה?

נוהל גילוי מרצון החדש: דצמבר 2017 – כל מה שחשוב לדעת

איתי הכהן - משרד עורכי דין, 11/07/2018

לקראת סוף שנת 2017 פרסמה רשות המיסים את הנוהל החדש להגשת בקשות גילוי מרצון בקשר להכנסות לא מדווחות בארץ ובחו"ל לרבות מע"מ מיסוי מקרקעין ומכס

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

עו"ד נדב גרינולד
053-6130161
פלילי, תעבורה
דוניץ ושות משרד עורכי דין
053-7101876
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים
אורלי זפרני לביא, משרד עורכי דין
053-6130164
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש
משרד עו"ד יפעת כהן
053-7931310
פלילי
אליס שמאי עורכת דין
053-7931319
נזקי גוף תאונות, דיני עבודה
עו"ד גילה עיני
053-9428406
דיני משפחה, מקרקעין נדל"ן

הודעות אחרונות מהפורום

מזונות אב עשיר ילדה בת 7

דנה | לפני 20 דקות | מזונות

התקנת מצלמות בדיור משותף

גו׳רג׳יה יצחק | לפני 31 דקות | בתים משותפים

דרכון צרפתי בפעם הראשונה

יהודה | לפני 42 דקות | צרפת | דרכון צרפתי

העברת כסף מחו"ל לחשבון בנק

אורלי | לפני 53 דקות | הלבנת הון

תקיפה בגרמניה על ידי מוסלמים

נ | לפני 57 דקות | נפגעי עבירה

תביעת סיעוד לאור מחלה אונקולוגית

אושר | לפני 1 שעות, 0 דקות | תביעת סיעוד

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

דרכון פורטוגלי - הלהיט החדש כיצד להגיש תביעה לתאונת עבודה?

פייסבוק

משרד עו"ד יצחק קארו

עוסק בדיני המשפחה ומעמד אישי ובדיני תעבורה. שלוחות בתל אביב ובאר שבע

053-9428453

דרור חייק, משרד עורכי דין ונוטריון

וותק 15 שנים, סניפים במרכז ובצפון - עוסק בדרכון פורטוגלי, דיני עבודה ונזיקין.

053-9428361

עו"ד אלון שליכטר

עו"ד פלילי מקצועי ומנוסה, ייעוץ מיידי 24 שעות ביממה

053-8007600

עו"ד תמי ארליך

משפט פלילי ותעבורה. ניסיון רב ומקצועיות המובילה להצלחות רבות

053-9386728

עורכת דין סופי אביב

עוסקת במקרקעין ונדל"ן ליטיגציה צוואות וירושות אזור חיפה והצפון

053-7101180

עו"ד דותן לינדנברג

תאונות דרכים ועבודה, רשלנות רפואית, תביעות ביטוח

053-9428574

עו"ד דור פנק

ייצוג במשרד הפנים, הסדרת מעמד בישראל, אזרחות ישראלית - שירות בכל הארץ

053-8007704

גל גורודיסקי, עו"ד

ניסיון של 22 שנים בדיני עבודה, נזיקין וביטוח לאומי, רשלנות רפואית ומסחרי.

053-9428496

מנשה - רון משרד עו"ד

יוצאי פרקליטות ומשרדים מובילים, ניסיון בייצוג בהצלחה בהליכים פליליים ואזרחיים

053-8007619

עו"ד אילת בהרי

עוסקים בפינוי בינוי, מקרקעין, דיור ציבורי ודיירות מוגנת, פשיטות רגל והוצל"פ

053-7349465

מזל רבה משרד עו"ד

כל דיני העבודה, תביעות נזיקין יעוץ לפני חקירה במשטרה אזור המרכז והשפלה

053-7298217

פינקלמן עוזרי – משרד עורכי דין

מתמחה במימוש זכויות עובדים ומיצוי זכויות רפואויות בנזיקין ותביעות ביטוח

053-9370268