עו"ד דוד רבי
מנהלי, רשויות ובג"צ
עורך דין אבינועם גואלמן
נדל"ן ביהודה ושומרון
עו"ד סיון אלה-לוי
זוגות חד מיניים
עו"ד אורית פז
תאונות דרכים
עו"ד ורו"ח קובי צרפתי
מיסוי בינלאומי ורילוקיישן
עו"ד אופיר בן משה
רשלנות ברפואת משפחה וילדים
עו"ד דן הלפרט
תמ"א 38
עו"ד גיל באיער
רישום פלילי
עו"ד נריה כהן
פינוי בינוי
עו"ד ונוטריון עידו לשם
אפוטרופסות וקשישים
עו"ד סיגל רייך - הלל
תביעת סיעוד
ד"ר אלון קורן-מידן
רשלנות רפואית שיניים

שכרו של בורר והחובה לתשלום שכר בורר על ידי הצדדים

שכרו של הבורר—בעלי הדין המתדיינים בבוררות בפני בורר חייבים לשלם שכרו של הבורר...

פנינה הרניב, עו"ד, 07/03/2013
 

מבוא

 

המחוקק הסדיר את ענייני הבוררות בחוק הבוררות , תשכ"ח- 1968. סעיף 1 לחוק הבוררות קובע כי תנאי מקדמי והכרחי לקיומה של בוררות הוא הסכם בוררות בין הצדדים המתדיינים בבוררות.

 

"הסכם בוררות" מוגדר בחוק הבוררות כ-הסכם בכתב למסור לבוררות סכסוך שנתגלע בין צדדים להסכם או שעשוי להתגלע ביניהם, בין שנקוב בהסכם שמו של הבורר ובין אם לאו. המשתמע מההגדרה בחוק הבוררות הינו כי הסכם בוררות יכול להיות מוקדם (בשלב ההתקשרות החוזית המוקדמת בין הצדדים) או מאוחר (אחרי שפרץ ונתגלע סכסוך).


הסכם בוררות מוקדם - בשלב המוקדם של ההתקשרות בין שני צדדים או יותר נקבע בחוזה סעיף הקובע כי אם בעתיד יתגלע סכסוך הוא יוכרע בהליך בוררות ויכול שיקבע בסעיף מי יתמנה כבורר או כיצד יתמנה הבורר המוסכם.

 

הסכם בוררות מאוחר - אחרי שפרץ הסכסוך וטרם הגשת תביעה לבית משפט או אחרי שהוגשה תובענה לבית משפט.

 

מיהותו של הבורר- מומלץ עו"ד בעל ניסיון או שופט בדימוס – אך אין חובה דווקא! "בורר" יכול להיות כל אדם מקובל על הצדדים ובלבד שנתמנה בהסכם בוררות או על פיו.


מכאן נלמד כי בורר איננו חייב להיות עורך דין, שופט בדימוס, או בעל השכלה משפטית פורמאלית. די בכך שיהיה אדם מקובל ושיכול לקיים התדיינות בין הצדדים ולהכריע בהגינות ובאופן ראוי ללא משוא פנים או ניגוד עניינים וכד'.

 

יחד עם זאת, בתוספת לחוק הבוררות נקבעו כללי נוהל לניהול בוררות. ניתן להיעזר בכללים שבתקנות ולאמץ אותם ככללים מחייבים בהליך הבוררות. היה ורוצים לאמץ הכללים ולקיים הליך כך שהבוררות תוכרע לפי הדין המהותי, לאחר בחינת ראיות ושמיעת עדים ואף קיום חקירה נגדית של העדים. כמו כן, רצוי לקבוע שהבורר יהיה חייב לרשום פרוטוקול ולהכריע בבוררות בפסק בוררות מנומק,


בבוררות כאמור לעיל, אזי מומלץ וגם רצוי שהבורר יהיה לכל הפחות בעל השכלה משפטית ורצוי מאד שופט בדימוס או עורך דין בעל ניסיון. (כמובן הכול בהתאם לעניין ולנסיבות , כמו למשל מיהם הצדדים המתדיינים, מהו אופי ומהות הסכסוך וערכו הכלכלי וכיו"ב). בחירת בורר שהוא עו"ד בעל נסיון ובקיאות או שופט בדימוס עשויה לייעל את הליך הבוררות ולשמור על האיזון הנכון בין הצדדים המתדיינים ובפרט להביא להכרעה שקרובה ביותר לדין המהותי .

 

יוער כי בעיקרון, פסק בורר הוא פסק דין חלוט שאין עליו ערעור ובמקרים מסוימים ייתכן ביטול הפסק ע"י בית משפט מחוזי בהנחה הדורשת הוכחה כי פסק הבורר פגום בפגם יסודי מאותו סוג או מעילות ביטול המוכרות בחוק הבוררות כמאפשרות לבית משפט לשקול ולהחליט כי פסק הבורר ראוי לביטול ובהתאם קיימת סמכות לבית המשפט לשקול ביטולו של פסק הבורר (יכול שפסק בוררות יהיה נתון לערעור בבוררות נוספת אם הצדדים הסכימו על זכות ערעור בהסכם הבוררות היסודי שהקים את הבוררות).


כאמור, מומלץ ורצוי לאמץ את הבוררות בעלת אופי שיפוטי כך שהבורר יהיה בעל השכלה וניסיון משפטי וחשוב מאד שהבורר שנתמנה יעשה מלאכתו ללא ניגוד עניינים , כשהוא מגיע מרצון חופשי ומהסכמה מפורשת.

 

סיכום ביניים

  • לאור האמור לעיל המסקנה כי נקודת המוצא של ה"בוררות" הוא קיומו של סכסוך בין צדדים וכוונה מוקדמת לפני פרוץ הסכסוך או כוונה מאוחרת לאחר שפרץ הסכסוך להתדיין ולהכריע במחלוקת באמצעות פסק בורר.
  • הצדדים רשאים לבחור בבורר ובדיון שלא יהיה בעל אופי שיפוטי,
  • רצוי ומומלץ לאמץ את "הבוררות" בעלת האופי השיפוטי כך שהבורר יהיה בעל השכלה וניסיון משפטי ורצוי להעניק לבורר סמכויות דיון והכרעה בהתאם לתקנות חוק הבוררות או בהתאם לכללים שיסכמו הצדדים עם הבורר בשלב ההתקשרות עם הבורר וכן מומלץ לקבוע כי הבורר יהיה מחויב לדין המהותי אך משוחרר מדיני הפרוצדורה וכי ההכרעה תהיה בכתב ועם נימוקים.
  • וחשוב מכל!!! כי הצדדים יבואו לבוררות בהסכמה מפורשת ומרצון חופשי!!

שכרו של הבורר

 

כאשר פורץ סכסוך ואחד הצדדים מגיש תביעה לבית משפט, אזי הצד שיגיש תביעה לבית משפט יהיה חייב כתנאי לפתיחת התביעה, לשלם אגרת בית משפט. למשל, אם בתביעה כספית מדובר, התובע יחויב לשלם 1.25% מסכום התביעה בשלב פתיחת ההליך ועוד 1.25% בשלב שלפני ההוכחות.

 

היה וצד הגיש תביעה לבית משפט ושילם אגרת פתיחת תביעה, והצדדים המתדיינים מסכימים להביא הסכסוך לדיון בבוררות, הן על שום שקיים הסכם מוקדם להתדיין בבוררות והן בעקבות הסכם מאוחר, בית משפט יורה למזכירות בית משפט על החזרת האגרה לתובע.

 

כאמור, בוררות מתקיימת על בסיס הסכם בוררות בין הצדדים המסוכסכים ולכן קובע חוק הבוררות בסעיף 31 לחוק:


א. "בעלי הדין חייבים לשלם לבורר את שכרו והוצאותיו ( להלן ביחד: השכר) בסכומים, בחלקים ובמועדים שקבע הבורר".
ב. "בעל דין רשאי לשלם לבורר לחשבון שכרו כל סכום שבעל דין אחר מפגר בתשלומו ומשעשה כן זכאי הוא בכל עת לחזור על בעל הדין האחר ולהיפרע ממנו מה ששילם".

 

מקובל על כן שהבורר יערוך הסכם עם הצדדים בשלב ההתקשרות המוקדמת עם הבורר , לפני שהוחל בבוררות ובהסכם כזה ייקבעו תנאים כמו למשל שכרו של הבורר, סמכויות הבורר, הוראות ניהוליות כמו למשל מקום שבו יתקיימו ישיבות הבוררות וכד".

 

שיעור וגובה השכר של הבורר

 

המחוקק איננו נוקב בחוק הבוררות או בתקנות כלשהן סכומים מחייבים או סכומים מומלצים כשכר בורר.


המחוקק הסתפק בקביעה כללית בסעיף 32 לחוק המעניקה סמכות לבית משפט אם אחד הצדדים פנה אליו, לבחון ולשקול האם השכר מוגזם על פניו ובלתי סביר באופן קיצוני ובמידת הצורך להחליט על הפחתת השכר, אך בקשה ממין זה יכול שתוגש רק אחרי שהוחל בבוררות ונדרש השכר ולא יאוחר מ- 45 יום אחרי מתן פסק הבוררות על ידי הבורר.

 

"שכר מקובל" הינו לפי המנהג והנוהג במקומותינו והוא נגזרת של מורכבות הנושא הנדון, הערך הכספי כלכלי של הסכסוך, המוניטין של הבורר ואף המוניטין או ה"סלבריטאיות" של המתדיינים עצמם ולפעמים אף של הבורר עצמו.

 

יצוין כי שכר בורר מקובל שהוא מחושב כ-"שכר שעה" כאשר שעה הוא מדידת זמן לפי כל אותו זמן שהבורר נדרש ונזקק להקדיש לבוררות, הן בקריאת כתבי טענות וחומר משפטי והן בזמן דיונים פרונטאלים, ז"א קיום ישיבות לדיון בבקשות או לחקירת עדים וזמן עבור עיון בכתבי טענות, ובכתיבת החלטות לרבות ובמיוחד לכתיבת פסק הבוררות עצמו על כל הנימוקים הכתובים בפסק הבוררות.

 

אורך הזמן של בוררות, יכול שיהיה קצר ותכליתי, למשל שהצדדים יגישו כתבי טענות בצירוף ראיות במסמכים בכתב ובתצהירים, וכי כל צד יסכם בכתב את טענות הצד שהוא מיצג ואזי הבורר ייתן הכרעה מנומקת בפסק בורר בכתב, ויכול שתהיה בוררות ארוכה יותר עם כתבי טענות, תצהירים, בקשות ביניים הגשת תצהירי עדות ראשית , חקירה נגדית וצולבת, בקשות ביניים, סיכומים ובסוף ההליך כתיבת פסק דין בוררות מנומק.

 

הצדדים בבוררות רשאים להיות מיוצגים כ"א ע"י עורך דין.

 

ברור שאורכו של ההליך יקבע גם את גובה שכרו הכולל של הבורר שכאמור מקובל ששכרו מחושב לפי שכר לשעה כפול השעות שנדרשו בפועל.

קיימת המלצת שכר שעה לבורר במוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין ובהתאם מומלץ כי:

  • שכר כולל של 7.500 ₪ כאשר הסכסוך מוערך כספית בסכום נמוך מ-250.000 ₪.
  • שכר שעה לבורר בסך 900 ₪ + מ.ע.מ ( מחצית כל צד) כאשר הסכסוך הכספי הוא מעל 250.000 ₪ עד 1.250.000 ₪
    מעל 1.250.000 ₪ שכר של 1200 ₪ בתוספת מ.ע.מ
  • בבוררויות מסחריות בסכומים גבוהים המתנהלות ע"י בורר שהוא משפטן בעל מוניטין או שופט בדימוס יש שגובים שכר שעה לבוררות של 500$ בשקלים או למעלה מזה.
  • שעה מחושבת ככל זמן שעולה על 30 דקות עד 60 דקות.


הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים גישור ובוררות

חוק חדש מחייב גישור בין זוגות לפני גירושין

עו"ד הללי אשר-רבינו, 27/01/2015

החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה שעבר לאחרונה בכנסת, מאפשר למדינה לכפות גישור על בני זוג שנמצאים בהליכי פרידה

מהם יתרונותיו וחסרונותיו של הליך הגישור?

תהל בירן, עורכת דין, 24/08/2014

הליך הגישור משמש כלי רווח ויעיל לניהול ויישוב קונפליקטים הן בין פרטים המצויים בסכסוך, והן בין הפרט לבין חברות מסחריות, תאגידים בנקאיים, גופי ממשל וכיו"ב.

כיצד ניתן למחוק רישום פלילי במהלך השירות הצבאי?

דנה נוף עו"ד צבאי, 17/07/2014

ביצעתם עבירה לפני שהתגייסתם? ייתכן שתוכלו למחוק את הרישום הפלילי במהלך השירות הצבאי. איך עושים את זה?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

עו"ד דותן לינדנברג
053-9428574
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית
לנציאנו, פרייז ושות`
053-9428442
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית
משה רבי משרד עורכי דין
053-6112860
תעבורה
משרד עו"ד יפעת כהן
053-7931310
פלילי
עו"ד גילה עיני
053-9428406
דיני משפחה, מקרקעין נדל"ן
דוניץ ושות משרד עורכי דין
053-7101876
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים

הודעות אחרונות מהפורום

תלונה על ERN עקב חוסר יחס מצדיהם וגרימה של נזק עבורי

איל שטיין | לפני 15 שעות, 36 דקות | התנגדות לביצוע שטר

השכרת דירה לטווח קצר

טל | לפני 15 שעות, 38 דקות | דיני מיסים

תובעים אותי תביעות קטנות

מאיר חצבני | לפני 15 שעות, 43 דקות | צרכנות ותביעות קטנות

בן אוטיסט של השכנים

לילי | לפני 16 שעות, 3 דקות | סכסוכי שכנים

מסירה לא תקינה של תביעת סכום קצוב

אפרת | לפני 16 שעות, 56 דקות | פסק דין הצהרתי | סכום קצוב בהוצל"פ

סכסוך בין שותפים לקראת סגירת השותפות

גיא | לפני 16 שעות, 57 דקות | פירוק חברות | הקפאת הליכים

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

עו"ד לוסי מאיר מסבירה על הליך הגישור הסדרת מעמד לבן זוג זר או חד מיני - הכיצד?

פייסבוק

עו"ד נדב גרינולד

המשרד עוסק במשפט פלילי, בתעבורה וייצוג אסירים - זמין עבורכם 24/7

053-6130161

אשר אביטן - משרד עו"ד

דיני עבודה, ייצוג עובדים ומעסיקים, תאונות דרכים ועבודה וביטוח לאומי

053-6130835

יחיאלי, יומטוביאן ושות`

המשרד עוסק במקרקעין, הוצאה לפועל, פשיטות רגל וזכויות רפואיות.

053-9386719

עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריון

דיני עבודה - עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי וכנוטריון צוואות והסכמים

053-9428386

עורכת דין סופי אביב

עוסקת במקרקעין ונדל"ן ליטיגציה צוואות וירושות אזור חיפה והצפון

053-7101180

סביר ושות` משרד עורכי דין

כ-20 שנות ניסיון במקרקעין, נזקי גוף ותאונות, דיני משפחה והסדרת מעמד בישראל

053-7933128

עודד פרץ ושות`

עוסק בלשון הרע והוצאת דיבה, סכסוכי שכנים, פינוי שוכר, דיני עבודה ומשפחה

053-9428566

אליס שמאי עורכת דין

עוסקת בלשון הרע, הטרדה מינית ,דיני עבודה וחוזים יחס אישי לכל אורך הטיפול.

053-7931319

משרד עו"ד יפעת כהן

עוסק בתחום הפלילי ובעבירות רגישות כגון: אלימות במשפחה ועבירות מין.

053-7931310

עורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-און

עו"ד מגשרת ונוטריונית עם ותק רב בדיני משפחה, אזרחי, משקים חקלאיים ופשט"ר

053-9428592

נאוה סרף-הרשקוביץ עו"ד ומגשרת

23 שנה בתחום המשפחה, הצלחות מוכחות בתחום. שלוחות בחיפה הרצליה ות"א

053-9368606

עו״ד קליה טאוזר ליפקין

דיני עבודה, חדלות פרעון, פשיטות רגל והסדרי חוב

053-7101875