עו"ד אפרת חורי הרוש
גירושין
עו"ד ליזה דמרי-בן שחר
הרעת תנאים
עו"ד דור לוי
השבת רכוש ונכסים
עו"ד אורנה שמריהו
פיצויי פיטורין
עו"ד אוריאל זעירא ועו"ד ישי ברק
עיקולים ועיכוב יציאה
יעל קוזמנקו & מיכל כחלון עורכות דין
נגישות לנכים
עו"ד סיגל רייך - הלל
תביעת סיעוד
עו"ד רבקה ניר
רישום קבלנים
עו"ד לוסי מאיר
חטיפת ילדים | אמנת האג
עו"ד נעמי אסיא
סימני מסחר | מדגמים
עו"ד שי שקד
נפגעי עבירה
עו"ד ומגשרת איריס טרומן
הסכם שלום בית
עו"ד לימור אביטן
ביהמ"ש משפחה

מתן אשראי בנקאי - זכויות לקוח הבנק

הבנק רשאי להפסיק את מתן האשראי, בהתאם לשיקוליו העסקיים, אך זכות זו אינה שרירותית, והיא כפופה , בעיקר, לחובת תום הלב המוטלת עליו.

עו"ד דורון ניכטברגר, 23/05/2011
 

כללי

 

מעצם הקביעה כי עצם מתן האשראי נתון לשיקול דעת הבנק נגזרת המסקנה כי "ברצותו מחיה וברצותו ממית", מסקנה אליה נחשפים כל יום יותר ויותר לקוחות.


ובכן, אמת כי הבנק רשאי להפסיק את מתן האשראי, בהתאם לשיקוליו העסקיים, אך זכות זו אינה שרירותית, והיא כפופה , בעיקר, לחובת תום הלב המוטלת עליו.


כך, לדוגמא, הפסקת האשראי אינה יכולה להיעשות עקב גחמה אישית של מי מפקידי הבנק כנגד הלקוח, היא אינה יכולה להיעשות ללא סיבה סבירה (הרעה במצב הביטחונות/תזרים מזומנים, יציבות הלקוח וכדו'), והחשוב מכל – ככלל, היא אינה יכולה להיעשות "מהיום למחר": חובת תום הלב מחייבת את הבנק לאפשר ללקוח לתקן את המחדל בגינו ראה הבנק לנכון להפסיק את האשראי, ובכל מקרה חייב הבנק ליתן ללקוח התראה מראש שתאפשר התארגנות בזמן סביר.

 

הבנק חייב לגלות אחריות ואכפתיות לארק לכספו, כי אם גם למצבו של הלקוח, ולתוצאות הקשות העלולות להיגרם לו (או לעסקו) עם הפסקה מיידית של ברז האשראי. הפרת חובה זו של הבנק, תאפשר ללקוח לתבוע נזקיו מהבנק.

 

 

פסקי דין

 

1. הלכת בית-משפט העליון בעניין זה נקבעה בפסק דין, אלתית בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ.

 

וכך נפסק:

 

"...התנאי הנדון הינו תנאי סביר ביחסים בין בנק ללקוחו, על פיו שומר לעצמו הבנק את הזכות להחליט, אם ומתי ליתן הלוואה נוספת ללקוחו.

 

ללקוח אין כל חזקה על כספי הבנק, ואין לו כל זכות קנויה לקבל הלוואות עד סכום מסויים. לפיכך, כשהוא מתקשר עם הבנק, וזה ניאות להלוות לו כספים עד גבול מסויים, ובלבד שיוכל בכל פעם שיתבקש ליתן הלוואה או אשראי ללקוח לשקול את עמדתו מחדש, לאור הנסיבות אותה שעה (מצבו הכלכלי של הלקוח, מטרות ההלוואה וסיכויי החזרתה) - אין בכך כל קיפוח של הלקוח או מתן יתרון בלתי-הוגן לבנק.

 

"יתרון" זה של הבנק ליתן או לא ליתן הלוואה ללקוחו היה לו אף קודם כריתת החוזה בין הצדדים". ...." אין להבין קביעה זו בצורה המקשה על הלקוח, כאילו מתן האשראי כמוהו כ"מחווה" אשר עושה הבנק. יש לפרשה כך, כי בכל פעם בו הבנק שוקל מחדש אם להפסיק את מסגרת האשראי אם לאו - עליו לעשות זאת בצורה סבירה ולא באופן שרירותי. כלומר יש להחיל את עקרונות תום-הלב בבדיקת מעשיו של הבנק".

 

2. בפס"ד של ביהמ"ש המחוזי בת"א 1320/99 בנק מזרחי נ' מחסני חשמל בע"מ:

 

"הודעת הבנק לחברה בדבר סגירה מיידית של מסגרת האשראי ניתנה ללא התראה מוקדמת, או למצער,ללא התראה מספקת לחברה (עמ' 18). כן נקבע כי הודעת הבנק מיום 8.3.92 על ביטול מיידי של מסגרת האשראי לא הייתה הכרחית, ולא הייתה מידתית, וכי במועד זה עלה ערך הביטחונות שבידי הבנק על האובליגו שבידי החברה.

 

בית המשפט קבע כי לחברה נגרם נזק ממשי כתוצאה מהסגירה המיידית של מסגרת האשראי, ואילו נתן הבנק לחברה זמן להתארגן לפני שהפסיק את מסגרת האשראי, ניתן היה לצמצם את הנזק, אך דבר זה לא נעשה. הבנק לא קיים את חובות הזהירות שחב בהן כלפי לקוחותיו, והוא אחראי, על כן, לנזקיה של החברה שנגרמו בשל אופן התנהלותו."

 

בערעור לביהמ"ש העליון, פס"ד אומץ בערעור ע"י כב' השופטת פרוקצה ע"א 5071/09.

 

 

3. בפס"ד של ביהמ"ש השלום בת"א 40041/96, בנק מזרחי נ' סילביו הכט.

 

" ביהמ"ש פסק כי לא חל שינוי במצבו הכלכלי של הנתבע ולא ארע כל אירוע חריג שהיה בו כדי להצביע על קשיים כספיים שלהלקוח. הנימוק היחידי להעמדת הלוואות לפירעון מיידי היה המשבר בשוק ההון.

 

בנסיבות אלו נקבע כי האמצעים בהם נקט הבנק בניסיונותיו לצמצם את היקף האשראי, לא עלו בקנה אחד עם חובת תום הלב של הבנק".

 

 

סיכום

 

הכלל הבסיסי הוא שהבנק אינו מחויב לתת ללקוח מסגרת אשראי וגם אם נתן הבנק מסגרת אשראי ללקוח, הבנק רשאי לשנות אותה.

 

עקב כוחם הרב של הבנקים, בתי המשפט קבעו מגבלות מהותיות על כוחם ושיקול דעתם של הבנקים, בכלהאמור במסגרות האשראי.

 

מגבלות אלה הם חלק מהמגמה הכללית של בתי המשפט בשנים האחרונות להרחיב את החובות שמוטלות על הבנק כלפי הלקוחות.

 

כאשר הבנק מאיים או פועל לבטל או להפחית את מסגרת האשראי, לבקש שינוי של מסגרת הביטחונות או מעמיד אשראי לפירעון מוקדם, יתכן שהבנק אינו פועל בהתאם לחובות המוגברות המוטלות עליו והלקוח יכול להתנגד לכך.

 

במקרים שבהם הבנק פעל ללא הצדקה מספקת, או שביצע זאת שלא בדרכים הראויות, וגרם ללקוח נזק, התקדימים המשפטים מראים כי הבנק יחויב לפצות את הלקוח בגין הנזקים שנגרמו לו.

 

הבנק מחויב לכבד את הסכמיו עם הלקוח לגבי מתן מסגרת אשראי. לכן, אם סוכם בין הבנק ללקוח כי תינתן לו מסגרת אשראי בגובה מסוים, הבנק אינו רשאי לשנות את מסגרת האשראי בצורה שרירותית, אלא אם יש הצדקה לכך בגין שינויים משמעותיים שחלו אצל הלקוח, כגון: שינוי מהותי בעסק, התנהגות לא אמינה וראויה של הלקוח , שינויים שיכול להיות ויעמידו את הבנק בסיכון גבוה, עד כי הלקוח לא יחזיר את האשראים שקיבל מהבנק.

 

ביהמ"ש מתייחס להסכמי פתיחת החשבון שנהוגים בבנקים, כולל סעיפים שמאפשרים לבנק להפחית או לבטל את מסגרת האשראי לפי שיקול דעתו , כמו לחוזים אחידים אחרים.

 

ביהמ"ש קבע בפסיקות רבות כי סעיפים כאלה שמקפחים את הלקוחות, הם אינם לגיטימיים, במיוחד כאשר הבנק פועל בשרירות לב וללא הצדקה הנובעת משינוים מהותיים אמיתיים, העלולים לסכן את האשראי שנתן הבנק ללקוח.

 

הבנק אינו רשאי לשנות באופן פתאומי נוהגים שנוצרו אצלו לגבי לקוח מסוים, נוהגים שחרגו ממסגרות האשראי הפורמאליות ע"פ ההסכמים.

 

כך למשל, אם הלקוח נהג לחרוג ממסגרת האשראי והבנק לא הגיב על כך בהתראות על ביטול המסגרת והחזרת צ'קים, או שהוא אף הגדיל את המסגרת בעקבות החריגות, הבנק לא רשאי לחרוג מהנוהג שהיה מקובל ולבטל באופן פתאומי את מסגרת האשראי הפורמאלית והלא פורמאלית שהייתה נהוגה בפועל.

 


 

פניה ישירה אל: עו"ד דורון ניכטברגר

הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים דיני בנקאות

מה הסיכוי בניהול הגנה בתביעת חוב של הבנק?

עו"ד משה דואק , 09/09/2015

אמנם בדרך כלל תביעות חוב של בנקים נגד לקוחות מתקבלות בבתי המשפט, אך גם ללקוחות ניתנת ההזדמנות להתגונן ולהצביע על רשלנות של הבנק ובכך לצמצם את חובם

מסגרת האשראי נסגרה בידי הבנק? לא סוף פסוק!

עו"ד שמואל גייער, 03/05/2015

מהי מסגרת אשראי, כיצד מנהלים משא ומתן עם הבנק ומה עושים אם הבנק החליט לסגור את מסגרת האשראי?

מהן עילות הבנק לסימון לקוח אחרי בדיקת נתוני אשראי - B.D.Iׂׂ?

LawGuide, 20/11/2014

כיצד רישום B.D.I משפיע על האפשרות לקבל הלוואה מהבנק או מחברת האשראי או להיות מסומן כלקוח מוגבל?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

עורך דין פלילי אלון ארז
053-7101850
פלילי
מנשה - רון משרד עו"ד
053-8007619
פלילי, משפט אזרחי
גימפוביץ - זמיר משרד עורכי דין
053-7101883
מקרקעין נדל"ן, פלילי
דניאל קליין, משרד עורכי דין
053-9370267
דיני עבודה
עו"ד שרון בירון מרקוביץ
053-9428863
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית
משרד עורכי דין שרון סגל ושות`
053-9374376
דיני משפחה, משפט מנהלי ועתירות

הודעות אחרונות מהפורום

ביטול צ'ק ביטחון והגנה בהוצאה לפועל

מאור דקל | לפני 5 דקות | התנגדות לביצוע שטר

ארנונה עבור שטח משותף

דני | לפני 31 דקות | ארנונה

התנהגות משפילה כלפי עובדת והטרדה מינית

שיר | לפני 55 דקות | הטרדה מינית

חברת ניהול סרבנית ניקיון גינה

ניצה בן נחום | לפני 55 דקות | בתים משותפים

תשלומי בית הספר וחלוקת רכוש

יוסי | לפני 1 שעות, 20 דקות | גירושין

נהיגה ברכב שלא תואם את סוג הרישיון

שמואל | לפני 3 שעות, 12 דקות | נהיגה ללא רישיון או ביטוח

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

חיפוש משטרתי ללא צו חיפוש איך להתנהג בחקירה משטרתית?

פייסבוק

משרד עו"ד גישור ונוטריון-חיה לזר נוטקין

דיני משפחה ומעמד אישי - גירושין, סכסוכי ירושה, אפוטרופסות, ידועים בציבור

053-9428887

רונן לפיד משרד עורכי דין

עוסק בתחום ההכרה בנכי צה"ל, רשלנות רפואית, נפגעי עבודה ותאונות דרכים

053-9368608

שי, יוספזון ושות` - משרד עורכי דין

משפט פלילי, רישיון נשק. קצין בכיר בדימוס במשטרה, צווארון לבן ועבירות מין.

053-9428482

אליעד שרגא ושות` - משרד עו"ד

מהמשרדים המשפיעים לפי DUN`S 100, מחלקות: מקרקעין, מסחרי, מנהלי ועוד.

053-6130820

אליס שמאי עורכת דין

עוסקת בלשון הרע, הטרדה מינית ,דיני עבודה וחוזים יחס אישי לכל אורך הטיפול.

053-7931319

ד"ר איריס טרומן , משרד עו"ד

ליווי וייצוג בתביעות: דיני עבודה, דיני משפחה, משפט מסחרי, לשון הרע ומקרקעין.

053-8007701

עו"ד אלעד רן

תובע בפרקליטות לשעבר, מייצג בתיקי צווארון לבן, מיסים ופשיעה כלכלית

053-6112814

עורכת דין סופי אביב

עוסקת במקרקעין ונדל"ן ליטיגציה צוואות וירושות אזור חיפה והצפון

053-7101180

עורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-און

עו"ד מגשרת ונוטריונית עם ותק רב בדיני משפחה, אזרחי, משקים חקלאיים ופשט"ר

053-9428592

עו"ד ומגשרת רבקה ניר

עוסקת בדיני משפחה וגישור, ייפוי כוח מתמשך, מקרקעין, פשיטת רגל וכינוס נכסים

053-7105254

דניאל קליין, משרד עורכי דין

המשרד עוסק בתחום דיני עבודה כתחום עיקרי תוך מיצוי זכויות העובד

053-9370267

עו"ד אילת בהרי

עוסקת בתחום המקרקעין והתחדשות עירונית, הפטרים בהוצל"פ ופשיטות רגל

053-7349465